energie

Energie is hot. Het is ook het onderdeel waar­bij het meest te win­nen is, en ook te ver­di­enen. De verwacht­ing van sti­j­gende energiekosten maakt het rend­abel te investeren in energiemaa­trege­len. We vol­gen daar­bij zoveel mogelijk de ‘trias-​energetica’: beperk de ver­liezen, bijvoor­beeld door het maken van een zeer goed geï­soleerde buitengevel, gebruik intel­li­gente sys­te­men met hoge ren­de­menten en maak gebruik­ers bewust van hun gedrag. Energie die daarna nog nodig is win­nen we uit duurzame bronnen.

In onze nieuw­bouwop­gaven is energie een belan­grijke aspect, waar­bij we op vrij een­voudige wijze goede resul­taten boeken. Het meest hebben we echter te win­nen in de bestaande voor­raad. Hon­derd­duizen­den wonin­gen en tien­duizen­den andere gebouwen in Ned­er­land hebben een volkomen ver­oud­erde energiehuishoud­ing. FARO richt zich dan ook nadrukke­lijk op opgaven in die bestaande voorraad.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165as lisserbroek

ves­tig­ing oost
buurtweg 43
6971km oeken

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

FacebookTwitterPinterestLinkedinYoutube