hergebruik

Her­bruik­baarheid gaat over mate­ri­alen, maar ook over (bestaande) casco’s, hele gebouwen of ste­den­bouwkundige struc­turen. Onderliggende gedachte is dezelfde als bij de bek­ende ‘Cra­dle tot Cra­dle’ filosofie: we moeten (steeds meer) cyclisch denken. Gebouwde­len, pro­ducten of mate­ri­alen moeten passen in een biol­o­gis­che of tech­nol­o­gis­che cyclus waar­bij ze (na huidig gebruik) grond­stof­fen vor­men voor nieuwe pro­ducten of materialen.

Steeds opnieuw steleln we vra­gen: welk mate­ri­aal waar en wan­neer? Waar komt een mate­ri­aal van­daan? Hoe wordt het gemaakt en ver­w­erkt? Hoe is het geschikt voor een vol­gend gebruik? Deze houd­ing leidt tot meer duurza­amheid en zorgt ervoor dat we niet bli­jven hangen in bestaande conventies.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube