hergebruik

Afval is voed­sel; met dat prikke­lende credo werd de cra­dle to cra­dle filosofie in 2007 gelanceerd. Inmid­dels is dit ver­breed naar de het streven naar meer biobased pruducten en de cir­cu­laire economie. Ontwer­pers kun­nen daaraan een belan­grijke bij­drage leveren.

Gebouwde­len, pro­ducten of mate­ri­alen kun­nen passen in een tech­nol­o­gis­che of biol­o­gis­che cyclus waar­bij ze na hun eerste gebruik grond­stof­fen vor­men voor nieuwe pro­ducten of mate­ri­alen. Bij het ontwer­pen al reken­ing houden met de poten­tie van toekom­stig herge­bruik geldt ook voor bestaande casco’s, hele gebouwen of ste­den­bouwkundige structuren.

In Ned­er­land zijn we nog niet zover dat we de meeste cycli kun­nen sluiten. FARO denkt dat we veel bewuster keuzes moeten maken om dit wel te bereiken: welk mate­ri­aal waar en wan­neer? Waar komt een mate­ri­aal van­daan? Hoe wordt het gemaakt en ver­w­erkt? Hoe is het geschikt voor een vol­gend gebruik? Steeds opnieuw deze vra­gen stellen leidt tot meer duurza­amheid en zorgt ervoor dat we niet bli­jven hangen in bestaande conventies.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165as lisserbroek

ves­tig­ing oost
buurtweg 43
6971km oeken

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

FacebookTwitterPinterestLinkedinYoutube