kwaliteit

Een open deur…natuurlijk staat faro voor kwaliteit. Toch zien we om ons heen veel mid­del­matigheid. FARO richt zich op een duurzaam resul­taat: een gebouw of een plan wat van hoofdlijn tot detail goed in elkaar zit. Gemaakt van goede mate­ri­alen die mooi ver­oud­eren en goed onder­houden kun­nen wor­den. Daar­bij willen we alles zo effi­ciënt mogelijk inzetten, ver­spilling is geen duurzame activiteit.

We streven altijd naar een kwal­i­tatief hoog­waardige detail­ler­ing met uit­stral­ing en weten inmid­dels dat dit zich terugver­di­ent in de tijd. Goede detail­ler­ing kost soms geld, maar de geringe meer­in­vester­ing blijkt zich terug te betalen in een aanzien­lijk hogere waarde in de toekomst.
Heel belan­grijk is ook kwaliteit in pro­ces. Het nemen van de juiste beslissin­gen op het juiste moment leidt tot betere gebouwen met meer kwaliteit. FARO heeft haar bureau pro­fes­sioneel geor­gan­iseerd en zet haar pro­ces­matige ken­nis en ervar­ing in om de opdracht­gever te onder­s­te­unen. We hanteren een eigen kwaliteitscon­t­role en stan­daardis­atie waar het nodig is en willen niet de bal­last van ISO-​certificaten. Geor­gan­iseerd leren van het verleden is het motto.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165as lisserbroek

ves­tig­ing oost
buurtweg 43
6971km oeken

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

FacebookTwitterPinterestLinkedinYoutube