FARO heeft de archi­tec­tu­urs­maak­test ontwikkeld. De reden om de test te ontwikke­len was om er achter te komen of het echt waar is dat leken en archi­tecten heel andere sti­jlvoorkeuren hebben. Of sim­pel gezegd: houden leken van Retro– en archi­tecten van mod­erne archi­tec­tuur? Of zijn er ook inter­es­sante smaakovereenkom­sten die rel­e­vant zijn?

De test is niet als weten­schap­pelijk onder­zoek opgezet. De test is vooral bedoeld om het debat over het thema ‘leek ver­sus archi­tect’ te voe­den. Voor onszelf wilden we ook onder­zoeken of ons ver­moe­den dat archi­tecten en leken het ook eens kun­nen zijn over zaken ook beves­tigd werd. FARO is van mening dat een archi­tect die mid­den in de samen­lev­ing wil staan de leek serieus moet nemen. Vooral in het tijd­perk waar duurza­amheid onver­min­derd hoog op de agenda zal bli­jven staan moeten archi­tecten gebouwen maken die draagvlak in de maatschap­pij hebben. Als iets mooi gevon­den wordt bli­jft het langer staan. Hoe sub­jec­tief ook: schoonheid creëren is een duurzame activiteit.

Nationale smaak­test: www​.archi​tec​tu​urs​maak​test​.nl

Smaak­test Haar­lem: www​.smaak​testhaar​lem​.nl

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube