schoonheid

Je ziet het vaak: Mooie en met liefde gemaakte din­gen wor­den dier­baar. Daarom is schoonheid ook zo belan­grijk voor duurza­amheid. Ook al is een gebouw of omgev­ing nog zo energiezuinig of flex­i­bel, als de mens er niet om geeft wordt het niets.

Het streven naar schoonheid is daarom een belan­grijke taak van de archi­tect. Het gaat in de visie van FARO om schoonheid op meerdere niveaus. Natu­urlijk: een mooi gebouw, met mooie details. Maar ook een gebouw dat mooi bli­jft in de tijd en fraai ver­oud­ert. En een gebouw dat zich wortelt in zijn omgev­ing en als vanzelf­sprek­end zijn plek inneemt in onze architectuurtraditie.

Een recept voor schoonheid is moeil­ijk in korte bewo­ordin­gen te geven. FARO heeft het begrip gedurende haar bestaan in een aan­tal tek­sten, ver­spreid op ansichten, geprobeerd te duiden. Voor ons ontstaat schoonheid uit een manier van werken, belan­grijke kern­be­grip­pen zijn daarbij:

Smaak­mak­ers: Een FARO plan heeft een duidelijk karak­ter. Geen eendi­men­sion­aal karak­ter, maar vaak dubbel of soms tripel leesbaar.

Maat­pakken: Wij ontwer­pen maat­pakken. In eerste instantie voor de opdracht­gever, een goed en cor­rect (maar soms eigen­zin­nig) antwo­ord op de vraag. Waar voor je geld! Maar ook een maat­pak voor de maatschap­pij, passend voor de mensen als gebruiker en passant.

Kaaskop­pen: We ken­nen onze achter­grond, en stralen deze uit. We gebruiken zeker niet alleen ‘Hol­landse’ inspi­ratiebron­nen, maar dur­ven wel uit te gaan van dat­gene wat ‘naast ons op de grond ligt’. Op intel­li­gente wijze, en altijd met onze eigen draai, zoeken wij onze eigen weg vanuit onze rijke architectuurhistorie.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube