Staat­bos­be­heer wil voor al haar camp­ings een herken­baar uiter­lijk dat bij­draagt aan de iden­titeit van de organ­isatie. FARO is gevraagd ontwer­pen te maken voor ont­vangst­ge­bouwen en san­i­taire een­heden. In 2009 is een pilot gereed gekomen op kam­peert­er­rein De Kijl te Schoono­ord.
Het ont­vangst­ge­bouw bestaat voor­namelijk een groot expressief dak dat plaats biedt aan een vuur­plek, een incheck­au­tomaat en een tafel. Het ont­vangst­ge­bouw heeft als doel om de mensen op het kam­peert­er­rein een haast vanzelf­sprek­ende gele­gen­heid te geven tot ont­moet­ing: dus geen privé bar­be­cues bij de ten­ten maar geza­men­lijk rond een kam­pvuur beetje klet­sen, drankje drinken, ver­halen uitwisse­len. Het san­i­tairge­bouw is een meer ges­loten gebouwtje dat een duurzaam energiecon­cept heeft.

Het zwaartepunt van het duurzaam energiecon­cept ligt bij de ver­warm­ing en de warmwa­ter­voorzien­ing. De gebouwen zijn volledig recy­cle­baar en vol­doen aan de eisen van het GreenKey keurmerk. Samen met Tre­codome en Bureau Buitenom is het ontwerp gemaakt voor het energiecon­cept, mate­ri­aalkeuzes en het meu­bi­lair. De duurzame onderde­len zijn als vanzelf­sprek­end geïn­te­greerd en niet als zodanig herken­baar. De in samen­spraak ont­wor­pen en spe­ci­aal voor dit project gepro­duceerde meubels zijn een inte­graal onderdeel van het ontwerp. Het belan­grijk­ste bouw­ma­te­ri­aal is lariks, uit­er­aard uit Ned­er­landse bossen van Staatsbosbeheer.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube