Stel je voor: Tiny is groot genoeg voor jou. Tiny TIM vereist weinig grond­stof­fen, zuinig energiege­bruik en min­der woonkosten.

Tiny TIM is flex­i­bel met een mul­ti­func­tion­eel interieur. Alles gebeurt op 15 m2: lades zijn ver­stopt onder de keuken, samen met een uitschuif­baar bed, de trap her­bergt extra bergruimte, de bank kan ook wor­den gebruikt als bed en de bad­kamer is bovenop de tech­nis­che instal­laties geplaatst.

Tim­ber
Tiny TIM is 90% hout. Hout is licht, hout ademt, hout isoleert, is sterk en mul­ti­func­tion­eel. Tiny TIM gebruikt hout duurzaam: de kool­laag op de gebrande delen beschermt tegen ongedierte, is wat­er­af­s­to­tend, brand­ver­tra­gend en schilderen is niet nodig. De houten koz­i­j­nen van Accoya zijn met azijn behan­deld, waar­door ook hier schilderen niet nodig is. De con­struc­tie bestaat uit SIP-​panelen (Struc­turaly Insu­lated Pan­els), waar­door het tiny house licht, sterk en ade­mend is.

Inde­pen­dent
Tiny TIM is 100% duurzaam en autarkisch op het gebied van water en energie. De waterzuiv­erende groene wand fil­tert het douchewa­ter, afwaswa­ter en urine uit het droog­toi­let tot schoon drinkbaar water. Hybride zon­nepan­e­len op het dak oog­sten op drie manieren energie uit het­zelfde opper­vlak: via zon­necellen (Pho­to­Voltaïsch) en via een com­bi­natie van warm water en lucht. Met behulp van een klein warmtepom­pje wordt energie opges­la­gen in een buffer­vat met 500 liter water. Dit warme water zorgt zowel voor de ver­warm­ing van de Tiny TIM als voor warm tap­wa­ter. Over­tol­lige energie wordt in accu’s opges­la­gen voor de min­der zon­nige dagen.

Mobile
Tiny TIM is mobiel en kan een­voudig wor­den getrans­porteerd met behulp van een trailer en een reg­ulier BE-​rijbewijs. Daar­door kan Tiny TIM ook wor­den ingezet op locaties waar andere oplossin­gen te duur of tech­nisch niet haal­baar zijn. Zo kan Tiny TIM voor ver­schil­lende doelein­den wor­den gebruikt, van stu­den­ten­won­ing tot recre­atiewon­ing of als tijdelijke woning.

Lees hier meer of kijk op de web­site van Tiny TIM. Inter­esse in een eigen Tiny TIM? Neem con­tact met ons op: info@​tinytimhouse.​nl.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube