FARO ontwierp de win­nende inzend­ing voor de pri­jsvraag uit­geschreven door Gemeente Almere voor urban villa’s en een woon­toren in het Cas­cade­park. Deze ontwer­pen moeten passen bin­nen de ambitie om het Cas­cade­park in te richten als ‘eta­lage van duurza­amheid’: een inspir­erend voor­beeld op het gebied van ecol­o­gis­che, sociale en economis­che duurzaamheid.

De locatie voor de toren is zeer bij­zon­der, omdat het hier mogelijk is min­stens 57 wonin­gen op de kop van een park te ontwikke­len. Het gebouw vormt de kop of de staart van het park. Het gebouw is in sym­biose met het park; het laat het park langs haar open­bare zijde bek­lim­men met de elfen­bankjes, de begroeide balkons.

De toren is duurzaam in de breed­ste zin van het woord. De gevel bestaat uit een glazen omhulsel dat deels transparant, deels ondoorzichtig in ver­schil­lende glas­soorten. Som­mige glasvlakken zijn energieop­wekkend, of bestaan uit ‘phase chang­ing mate­ri­als’. Op het dak staan zon­necol­lec­toren en regen­wa­ter wordt opgevan­gen om tuinen en balkons te bewa­teren. De toren heeft boven­dien ook een hoge mate van sociale duurza­amheid: de bewon­ers zijn betrokken bij het park en het park bij de bewon­ers. Een aan­tal aspecten bevorderen het gevoel van het wonen in een ver­ti­cale buurt. Zo zal de toren een restau­rant hebben, geza­men­lijke klus­ruimtes en logeer­plekken voor gas­ten van de bewoners.

De toren wordt vrij indeel­baar. Door het con­struc­tiesys­teem van stalen kolom­men en infra+ vlo­eren te kiezen kun je een plan aan­bieden dat bestaat uit 57 grote wonin­gen of 80 kleinere. Indien er gegadig­den zijn die kleinere of juist grotere wonin­gen wensen. Ook als later andere woon­wensen ontstaan, kan deze toren een­voudig aangepast wor­den.
Het ontwerp voor de woon­toren zet hoog in op mate­ri­alen, met name door dema­te­ri­al­isatie: min­der mate­ri­aal voor dezelfde func­tie. De hoeveel­heid steenachtig mate­ri­aal in de vloer is met de Infra+ vloer met 70% gereduceerd.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube