Trudo heeft, in samen­werk­ing met Adri­aans Pro­jec­ton­twik­kel­ing, aan FARO de vraag gesteld een plan te maken voor de cen­trale hof in het plange­bied de Rijtse Ven­nen in Deurne. Deurne heeft als doel­stelling gezet dat deze locatie duurzaam ontwikkeld dient te wor­den. Dit project kan als voor­beeld fun­geren voor duurzaam ontwikkelde won­ing­bouw op grotere schaal. Doel is het zoeken naar een andere manier van denken over bouwen, ontwikke­len en wonen, om zo tot een duurzame invester­ing in de gebouwde omgev­ing te komen.

Het project bestaat uit 44 wonin­gen in de sociale huur­sec­tor en enkele koop­wonin­gen rond een cen­traal hof. De veranda voor het huis vormt de over­gang tussen de indi­vidu­ele wonin­gen en het open­bare gebied van de cen­trale hof. Er gaat spe­ciale aan­dacht uit naar het terug­bren­gen van het energiege­bruik en het realis­eren van een aan­ge­name leefomgev­ing. De 44 wonin­gen hebben een geza­men­lijk dak dat ook voor een deel van energievoorzien­ing zal zor­gen. FARO streeft in dit project veel verder te gaan dan de door de gemeente voorgestelde EPC van 6,0.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube