Geer­park wordt een nieuwe woon­wijk in Vli­j­men. Hoge ambities op het gebied van duurza­amheid maken het tot 1 van de ‘excel­lente gebieden’ die door het min­is­terie zijn aangewezen als voor­beeld­pro­jecten in Ned­er­land. FARO ontwierp in dit plan Mor­gen I, een sleu­tel­stuk in de ontwikkeling.

De locatie waar Geer­park op wordt ontwikkeld is het ter­rein van de voor­ma­lige zaad­han­del ‘Mom­mer­steeg’. Het oude kan­toor­pand van Mom­mer­steeg heeft mon­u­men­tale waarde en is herbestemd naar 2 bij­zon­dere woon­vor­men voor oud­eren en geestelijk gehand­i­capte kinderen. De aansluit­ing tussen het mon­u­men­tale gebouw en de gehele ontwik­kel­ing van Geer­park wordt gemaakt met een won­ing­bouw­plan in een wat hogere dichtheid naar een ste­den­bouwkundig plan van FARO architecten.

Cen­traal op de locatie is een plein ont­wor­pen. Aan dat plein ligt het geren­oveerde Mommersteeg-​gebouw en een twee­tal apparte­mentenge­bouwen met sociale huur­wonin­gen. Dit plein is gekop­peld aan de belan­grijk­ste langzaam ver­keer­route in Geer­park. Het gebied sluit aan op de orthog­o­nale struc­tuur van Geer­park en de bestaande omgev­ing. Alle gebouwen kri­j­gen kap­pen waar steeds een zijde op zuid gericht is t.b.v. PV-​cellen of Zon­necol­lec­toren. Om de monot­o­nie van deze richt­ing te door­breken is een blokje gedraaid, hier wordt bewust van de duurzaamheid-​efficiency afgeweken.

Als ver­tal­ing van de bestaande sfeer van een ‘agro-​industrieel com­plex’ wor­den de gebouwen ont­wor­pen als sto­ere ‘woon­schuren’ met veel ruimte voor duurzame maa­trege­len. De gebouwen hebben een sto­ere uit­stral­ing, passend bij de plek, maar ontken­nen niet dat het woonge­bouwen zijn. De toegepaste mate­ri­alen zijn stoer en robu­ust en gericht op een mooie veroudering.

Met een zeer goed geï­soleerde schil, toepass­ing van warmtepom­pen en bal­ans­ven­ti­latie en PV-​cellen op de daken wor­den de wonin­gen ‘0-​op-​de-​meter’. De apparte­mentenge­bouwen zijn energien­eu­traal op gebouwniveau. Naast energie was ‘milieu’ ook een belan­grijk duurzaam thema: in mate­ri­alis­er­ing, maar bijvoor­beeld ook door het bij­zon­dere afwa­ter­ingssys­teem voor hemel­wa­ter. Er is ook veel aan­dacht besteed aan ‘sociale duurza­amheid’: woon­ruimte aan de straat met grote glasopenin­gen. Bankjes aan de straat, geen dode hoeken in de ste­den­bouw en ont­moet­ingsplekken in de open­bare ruimte.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube