SPAN­GEN WORDT SUPERDUURZAAM

spangen wordt superduurzaam

11/​10/​2018 — Span­gen Wordt Superduurzaam

Span­gen is een van de meest karak­ter­istiek wijken van Rot­ter­dam. Op 11 okto­ber was het feest: Woon­stad Rot­ter­dam stelde 80 nieuwe huur­wonin­gen open voor de toekom­stige bewoners.

De wonin­gen vor­men de door­gang naar het nieuwe Star­ing­plein en zijn ont­wor­pen door FARO. Ze sluiten op eigen­wi­jze wijze aan op de bestaande gebouwen en voe­gen zich naad­loos in de wijk door hun vor­mgev­ing en mate­ri­al­isatie. De in de buurt wonende kun­stenares Milou van Ham heeft de wonin­gen voorzien van een kunstwerk.

Naast de archi­tec­tuur en de ste­den­bouwkundige opzet heeft FARO het super-​duurzame energiecon­cept voor de wonin­gen bedacht. Woon­stad Rot­ter­dam wilde wonin­gen die nul op de meter, gasloos en vooruit­strevend zijn. Aan­nemers­bedrijf Ver­schoor heeft deze ambities in een prefab-​systeem gebouwd dat zeer energiezuinig is, met hoge iso­latiewaardes, lucht­dicht en triple glas. De ben­odigde energie komt van de PV-​panelen op de daken en warm water en ver­warm­ing via warmtepom­pen. Kli­maat adap­tief is het plan ook: de daken van de bergin­gen zijn groen­daken, in de tuinen komen regen­ton­nen en infil­tratie in de grond.

Tij­dens het feest wer­den toekom­stige bewon­ers en de wethouder geïn­ter­viewd en kon­den diverse wonin­gen bezichtigd wor­den. Hier was veel animo voor – ent­hou­si­aste bewon­ers lieten trots hun toekom­stig huis zien.

  • Opdracht­gever: Woon­stad Rotterdam
  • Aan­nemer: Bouw– & Aan­ne­m­ings­bedrijf Gebr. Ver­schoor B.V
  • Con­struc­teur: Theo Wulf­fraat & Part­ners BV
  • Instal­la­teur: Mampaey
  • Adviseur: DPA Cauberg Huygen

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube