Het Enex­ishuis is een show­case voor mod­ern leven in een energien­etwerk. Een huis dat energie oogst uit natu­urlijke hulp­bron­nen en die energie uitwisselt met zijn (directe) omgev­ing via een smart­grid. Het huis is duurzaam in al zijn facetten. Niet alleen op het punt van energie, maar in alle ontwerp­keuzes. Keuzes die gaan van mate­ri­aal tot en met gebruik en betrokken­heid met de omgev­ing. Het heeft ook een edu­catieve taak: geschikt voor uit­leg en gericht op inter­ac­tie. De lay­out van de won­ing zorgt voor een inter­es­sante rout­ing door het huis waar­bij het inno­vatieve karak­ter beleefd kan wor­den. Daar­naast is het echter vooral ook een woon­huis: zon­der grote ingrepen is het een ruime com­fort­a­bele won­ing met leuke extra’s dat een leven lang mee kan.

Het Enex­ishuis ligt in de bosrijke omgev­ing van Vught wat bij­draagt bij aan het woon­com­fort. Een ste­vig base­ment van ste­nen muren geïn­te­greerd in het land­schap­son­twerp ver­ankert het Enex­ishuis met die omgev­ing en doet ook iets terug. Het kan een inspi­ratie zijn voor de verdere ontwik­kel­ing van de omgev­ing en wil nadrukke­lijk een relatie aan­gaan met die omgeving.

Om te kun­nen voorzien in de behoefte aan warm tap­wa­ter en ruimtev­er­warm­ing, is er vanuit de wens van Enexis om een all-​electric huis te maken gekozen voor een com­bi­natie van 12,5m² zon­necol­lec­toren in de vorm van vac­uüm­buizen met een elek­trische warmtepomp met bodemwis­se­laar. Hier­mee zal mid­dels een lage tem­per­atuur sys­teem zowel ver­warmt als beperkt gekoeld kun­nen wor­den. De zon­neboiler kan tevens gebruikt wor­den om hot-​fill appa­ratuur te voorzien van warmwater.

Om alle elek­trische energie op te wekken, die ben­odigd is om het gebruik van de won­ing inclusief het gebruik van een gemid­deld gezin te com­penseren zou min­i­maal 100m² PV-​cellen op het dak aange­bracht moeten wor­den. In het ontwerp is echter op het zuid-​geörienteerde dakvlak, buiten de zon­necol­lec­toren en het dakraam, nog circa 140m² beschik­baar. Deze zal volledig wor­den voorzien van PV-​cellen, waar­door er vol­doende capaciteit over is voor teruglev­er­ing aan het smart­grid of het opladen van de elek­trische auto.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube