‘Cra­dle to Cra­dle in de polder’

Bij werelder­f­goed is het ver­haal min­stens zo belan­grijk als het fysieke object zelf; een goed ver­haal bij een mon­u­ment maakt een lesje geschiede­nis ineens tast­baar en inspir­erend. Zo geeft de leg­ende over het wiegje het duurzame cradle-​to-​cradle-​gedachtengoed ineens een extra dimen­sie. ‘Cra­dle to cra­dle in de polder’ vlecht aller­lei inval­shoeken in elkaar. Naast aan­dacht voor materieel erf­goed is er extra aan­dacht voor imma­terieel erf­goed. Het ambachtelijk vlechten met wilgen kri­jgt een nieuwe impuls. Natu­urlijke mate­ri­alen zoals riet, vlas en wilgen, die al eeuwen­lang in de streek wor­den toegepast, gebruiken we ook in mod­erne bio­com­posieten. Naast een rol voor pro­fes­sionele ontwer­pers is er ruimte voor de bij­drage van lokale ent­hou­si­aste erfgoedliefhebbers.

Een nieuwe, toeris­tis­che bypass met een vloeiende vorm en een opfris­beurt voor de onderde­len van de eeuwe­noude land­schap­pelijke water­ma­chine, zor­gen ervoor dat het pure inge­nieurs­land­schap weer helder lees­baar wordt en uitn­odi­gend is voor grotere stromen bezoek­ers. Het nieuwe bezoek­er­scen­trum, getooid met een wilgen­sculp­tuur, is eigen­zin­nig van vorm, maar voegt zich door de gebied­seigen mate­ri­alen en kleuren straks won­der­wel in het cultuurlandschap.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube