In de Ams­ter­damse eilan­den­wijk IJburg heeft FARO op Steigerei­land een energie-​neutrale won­ing gebouwd vol­gens de nor­men van Cra­dle to Cra­dle. Alle mate­ri­alen zijn of com­pos­teer­baar of recy­cle­baar. Het huis is tevens het eerste gebouw in Ned­er­land met twee Passief-​Bouwen– Keurmerken, toegek­end voor zowel het ontwerp als voor het gebouwde resultaat.

Deze won­ing is voor FARO een exper­i­mentele proef­tuin voor duurzaam bouwen, waar­bij gede­gen voor­berei­dend onder­zoek is gedaan naar mate­ri­aal– en energiege­bruik. FARO gebruikt de opgedane ervarin­gen in andere pro­jecten en om duurzaam bouwen in de maatschap­pij te stimuleren.

In het huis is vol­gens de passief bouwen gedachte veel aan­dacht besteed aan dicht­ing en iso­latie. De beglaz­ing is drievoudig, er is een ‘volledige kierdicht­ing’ en zelfs de deuren zijn geï­soleerd, inclusief het kat­ten­luikje. Low tech en high tech wordt naast elkaar gebruikt: dus zowel organ­isch als ook het mod­ern­ste iso­latie­ma­te­ri­aal uit de petro­chemie is gebruikt. Het huis is volledig opgetrokken uit hout, mooi en Cra­dle to Cra­dle, maar ook com­fort­a­bel en pret­tig, zowel akoestisch als ther­misch.
Het werk van de Japanse archi­tect Terunobu Fuji­mori was een belan­grijke inspi­ratiebron voor dit huis. In de Japanse cul­tuur wor­den vaak lev­ende of natu­urlijke ele­menten gebruikt: een tak, stam­metje, ste­nen. De gevel bestaat uit gebrand lariks. De gebrande toplaag is een eeuwe­noude Japanse ver­du­urza­m­ing. Een enorme boom­stam, afkom­stig van de Prin­sen­gracht, draagt de eerste verdieping. Zo wordt geprobeerd ver­won­der­ing op te roepen en de won­ing meerdere dimen­sies te geven.

Er is zo goed als geen energie nodig om dit huis te ver­war­men. Elek­triciteit wordt opgewekt door een wind­tur­bine op het dak. Drie zon­neboil­ers zor­gen voor extra energie voor ruimtev­er­warm­ing. In de kroon­li­jst zijn 14 m2 heat­pipes geïn­te­greerd voor warm tap­wa­ter. De aan­voer van lucht vindt plaats door een Sole grond­warmtewis­se­laar. Zomer­nachtven­ti­latie kan door bene­den en boven een luikje te ope­nen. Om de ther­mis­che massa te ver­hogen zijn op de slaapverdiepin­gen leem­stuc met Phase Chang­ing Mate­ri­als, aangebracht.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube