Bad­ho­eve­dorp, ooit ontstaan ron­dom mod­el­boerderij de Bad­ho­eve, is in de loop der jaren sterk gegroeid en kri­jgt een écht dorp­shuis: Een nieuw soci­aal hart waar alle dor­pelin­gen kun­nen samenkomen in een huiselijke sfeer. Het gebouw is dan ook ont­wor­pen als een groot huis dat onder­dak kan bieden aan heel veel ver­schil­lende activiteiten.

Het gebouw ligt aan de rand van een vijver. Een schit­terende plek, met het mooie wan­del­bos in de rug, waar met een zon­nig ter­ras aan het water het gebouw de over­gang vormt tussen bebouwd en onbe­bouwd, tussen stad en natuur. Deze bij­zon­dere locatie vroeg om een karak­ter­vol archi­tec­tonisch gebouw, herken­baar en duurzaam. Een groot huis dat archi­tec­tonisch reageert op de open en uit­gestrekte omgev­ing. Ter­wijl de toe­ganke­lijkheid en het gebruiks­ge­mak van de vele func­ties op de begane grond een lang­gerekte hor­i­zon­taal beeld vra­gen is juist vanuit de grote open­bare ruimte een flinke hoogte wenselijk. Deze schi­jn­bare tegen­stelling ligt ten grond­slag aan de com­posi­tie van het ontwerp: Een lange karak­ter­istieke hor­i­zon­tale kap met een ste­vig ver­ti­caal ele­ment bij de entree. Dit ver­ti­cale ele­ment bij de entree geeft duidelijkheid en schaal. De kap geeft het gebouw huiselijke uit­stral­ing, en ver­wi­jst naar de grote daken van de oude hoeves. Hier­mee kri­jgt Bad­ho­ev­dorp een dorp­shuis met het karak­ter van een mod­erne nieuwe Badhoeve.

WARM EN DUURZAAM
Bin­nen, door het gebruik van veel hout en met de houten span­ten, voelt het warm, speels, ‘huiselijk’ en gastvrij. Buiten bepalen tijd­loos mooie mate­ri­alen, hor­i­zon­tale bak­ste­nen, dak­leien en ver over­stek­ende goten het beeld. Het gebouw knipoogt hier­mee naar de ele­gante mooi gede­tailleerde archi­tec­tuur uit de jaren ‘30 met zijn lange lij­nen van goten en kapellen en het ver­ti­cale ele­ment dat de cen­trale entree benadrukt, staat het echter mid­den in deze tijd..

De activiteiten van het dorp­shuis zijn een momen­top­name. Er zal regel­matig behoefte aan veran­der­ing zijn. Het gebouw facili­teert dit en is daarom heel flex­i­bel opgezet: een goede omhulling waarbin­nen ruimtes een­voudig veran­derd kun­nen wor­den of anders kun­nen wor­den ingericht. Deze omhulling is als een goede huid. Hij is slim én duurzaam, geeft licht en uitzicht, is uit­stek­end geï­soleerd, voorkomt opwarm­ing en heeft ruimte voor energieopwekking.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube