Ontwerp een kerk vol­gens de tra­di­tionele doops­gezinde principes: met duurza­amheid hoog in het vaan­del, de mens cen­traal en met ruimte voor ont­moet­ing. De eerste doops­gezinde kerken waren schuur– en schuilk­erken. Een­voudige ont­moet­ingsruimten waar men samenkwam ron­dom de bij­bel. De inricht­ing was sober en zo puur mogelijk. Geen aflei­d­ing, geen orna­men­tiek, als voor­waarde voor con­cen­tratie en samen zijn. Het nieuwe kerkje op Men­norode ver­wi­jst naar die tijd.
Het gebouw bestaat uit één grote ken­merk­ende ruimte waarin ste­vige vuren­houten span­ten de sfeer bepalen. De ver­bred­ing halver­wege het gebouw geeft de schuur-​achtige kerk een eigen­ti­jds uiter­lijk. Zo gaat de small­ere ingang over in een ruime kerkzaal met een glazen achter­wand. Een knik in het dak en in de gevel vormt de over­gang. Extra toevoeg­ing is een buitenkerk, waar bij mooi weer in de open lucht gek­erkt kan worden.

Het nieuwe kerkje zal gebruikt wor­den voor vierin­gen en andere func­ties die met kerke­lijk gebruik te maken hebben. Gastvri­jheid is een belan­grijke notie. De kerk zal de hele dag open zijn en iedereen die dat wil kan er bin­nen lopen. Er is een stil­te­hoek voor bezin­ning, rust en meditatie.

Het gebouw bestaat 100% uit hout: De bin­nenafw­erk­ing bestaat uit tweede­hands vlo­erde­len afkom­stig uit een oud klooster. De buiten­z­i­jde, zowel dak als wand, is bek­leed met shin­gels van Frans aca­cia, duurzaam geteeld in snoei­bossen. De kopgevel is voorzien van inlands eiken. De wan­den en het dak zijn geï­soleerd met vlas­dekens. Ver­warm­ing geschiedt door mid­del van warmte-​koude-​opslag.

Uitzend­ing van 7 juli 2011 door TV Gelder­land

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube