Arjenne LR zw

archi­tect /​asso­ciate partner

Vanaf 2018 is Arjenne asso­ciate part­ner bin­nen FARO. Al sinds 2008 werkt zij als archi­tect bin­nen FARO aan zeer diverse typen pro­jecten waar duurza­amheid, sociale betrokken­heid en inter­ac­tie met bewoners/​gebruikers een belan­grijke rol spe­len in het pro­ces. Luis­teren, goed com­mu­niceren en het ver­beelden van wensen van opdracht­gever, gebruik­ers en betrokke­nen zijn voor haar essen­tiële on-​derdelen in het pro­ces om te komen tot een goed gebouw. Ze heeft tot op heden gew­erkt aan uiteen-​lopende archi­tec­tuur en ste­den­bouwkundige pro­jecten van ver­schil­lende schaal en omvang; van stedelijke won­ing­bouw­plan­nen tot een kerkje in de bossen, van beeld­kwaliteit­s­plan­nen en ste­den­bouwkundige stud­ies tot details en het lei­den van CPO’s.

Als asso­ciate part­ner geeft Arjenne samen met Hugo invulling aan de FARO locatie Oost. Buiten FARO is Arjenne actief als gast­do­cent aan de Acad­e­mies van Bouwkunst in Gronin­gen en Arnhem.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube