Coen LR zw

archi­tect /​part­ner

In 2001 is Coen toege­tre­den als part­ner. De vele pro­jecten die sinds­dien onder zijn hoede tot stand zijn gekomen maken hem tot een uiterst ervaren en all­round archi­tect. Archi­tec­tuur en ste­den­bouw, pro­jecten in de won­ing­bouw, zorg en gemengde pro­jecten, zowel groot als klein, degelijk voor­bereid en zorgvuldig gede­tailleerd. Scherp, ana­lytisch, helder com­mu­nicerend en een groot gevoel voor kwa-​liteit zijn belan­grijke ken­merken in Coens manier van werken. In com­plexe pro­jecten waar­bij inten­sief met anderen moet wor­den samengew­erkt komt Coen bij­zon­der goed tot zijn recht.

Als part­ner is hij tevens ver­ant­wo­ordelijk voor de alge­hele bureauor­gan­isatie, de pro­jec­tor­gan­isatie en de kwaliteitssys­te­men bin­nen FARO archi­tecten. Coen is daar­naast ook buiten FARO actief: hij heeft ervar­ing in het onder­wijs, heeft ver­schei­dene super­vi­sorschap­pen, is actief in ver­schil­lende besturen, leidt CPO’s en is zelf CPO-​er van het eerste uur.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube