Jurgen LR zw

archi­tect /​part­ner

Jur­gen is één van de oprichters van FARO. Vanaf het begin heeft Jur­gen zich als archi­tect ver­breed door zich ook te richten op ste­den­bouw en research. Hij spe­cialiseert zich in ontwerp en onder­zoek op het grensvlak van archi­tec­tuur, ste­den­bouw en duurza­amheid. Inmid­dels doet hij dat met steeds meer focus op trans­for­matie en her­struc­turering van de bestaande omgev­ing. Op het gebied van duurza­amheid ligt daar de grote maatschap­pelijke opgave. Jur­gen heeft ervar­ing met lean processen en keten­in­te­gratie en werkt graag in inter­dis­ci­plinaire teams met o.a. land­schap­sar­chi­tecten, kos­ten­deskundi­gen en onderzoekers.

Tevens is Jur­gen actief als ini­tia­tor van spe­ciale pro­jecten. Hij ini­tieert en ontwerpt o.a. ten­toon­stellin­gen, boeken, man­i­fes­ta­ties en ‘smaak­testen’. Ook is hij op diverse locaties super­vi­sor. Daar­naast is hij colum­nist bij het blad Renda.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube