START BOUW ACTIVITEITEN BUITENGEWOON BAJONET, FARO architecten

17-​12-​2014

De aftrap van ons suc­cesvol verkochte project Buitenge­woon Bajonet in Rot­ter­dam is afgelopen week op een ludieke wijze gevierd. Ter­wijl de zorgvuldige sloop net van start is gegaan kon­den de kop­ers van ons project hun eigen herge­bruikte orna­ment kiezen om toe te laten passen in de gevel van hun eigen woning.

Buitenge­woon Bajonet is een sloop– vernieuw­bouw project in het oude Westen van Rot­ter­dam. Mid­den in het cen­trum, op loopaf­s­tand van Rot­ter­dam CS, maar nog niet een plek waar veel mensen graag met hun gezin willen wonen. Juist het aantrekken van die nieuwe doel­groep is het doel van dit project. Door aantrekke­lijke betaal­bare eengezinswonin­gen mét tuin aan te bieden die met veel aan­dacht voor de indi­vidu­ele koper aan de man zijn gebracht.

Voor FARO was het een uit­ge­maakte zaak dat ons project de afge­bro­ken 19e eeuwse sfeer als archi­tec­tonisch uit­gangspunt moest hebben. Een nauwkeurige analyse is de basis voor de nieuwe gevels. Daarachter is een slimme bouw­doos ontwikkeld, waar­door de koper zijn of haar ide­ale huis kon samen­stellen. Bij een zorgvuldige recon­struc­tie hoort ook het let­ter­lijk herge­bruiken van de orna­menten uit de oude bebouwing. Deze zijn er zorgvuldig uit­ge­haald, wor­den schoonge­maakt en opgek­napt en weer in de nieuwe gevels teruggeplaatst.

19e eeuw terug in hartje Rotterdam

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube