KWINTIJN GESELECTEERD VOOR DE ZUIDERKERKPRIJS, FARO architecten

06-​10-​2015

In het gebied De Hallen, naast de prachtig getrans­formeerde tram­remise in Oud-​West, heeft FARO Archi­tecten in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing een ensem­ble van woonge­bouwen ont­wor­pen, genaamd Kwin­tijn. Fase 1 hier­van is dit jaar gereed gekomen en omvat 166 wonin­gen en 2 com­mer­ciële ruimten bovenop een dubbele par­keer­garage met 300 par­keer­plaat­sen. Dit deel is nu ges­e­lecteerd om mee te din­gen naar de Zuiderkerkprijs.

Het ensem­ble bevat een mix van seg­menten: vrije sec­tor koop, dure huur en sociale huur, afgenomen door Altera Vast­goed en de Alliantie.
Bij­zon­der is dat in een van de woonge­bouwen ‚het Oran­je­huis’ geves­tigd is.

De Zuiderk­erkprijs is een prijs van de gemeente Ams­ter­dam voor het beste gere­aliseerde won­ing­bouw­pro­ject in de stad. Het gaat dan om de pro­jecten die zijn opgeleverd in de peri­ode augus­tus 2014 tot augus­tus 2015. De Zuiderk­erkprijs wordt dit jaar voor de acht­tiende keer uit­gereikt. De prijs, een kunst­werk, gaat naar de opdracht­gever en archi­tect van het win­nende project. De win­naar wordt bek­end gemaakt tij­dens het pri­jzen­even­e­ment op 10 december.

Hoog­st­edelijke hoven bij de Hallen, Kwin­tijn fase 1 Amsterdam

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube