Dura Vermeer en FARO winnen in Zeist, FARO architecten

3-​2-​2016

In het voor­jaar 2015 startte Won­ing­cor­po­ratie Seyster­Veste een selec­tiepro­ce­dure voor 40 apparte­menten en 23 grondge­bon­den wonin­gen in de prachtige bosrijke wijk Ker­cke­bosch.
Dura Ver­meer heeft FARO Archi­tecten gevraagd hier­voor een plan te maken. Het betrof een zoge­naamde Design & Build opgave.

Natu­urlijke omgev­ing
Ker­cke­bosch is een her­struc­tureringswijk in een prachtig bos. In dit bos zijn zoge­naamde woon­scheggen gemaakt waar nieuwe gebouwen gebouwd kun­nen wor­den. In deze bosrijke omgev­ing komt nu een sculp­turaal apparte­mentenge­bouw met 40 huur­wonin­gen op een ‘par­keer­souter­rain’. Door het com­pacte gebouw en deze par­keero­ploss­ing bli­jven veel van de bestaande bomen ges­paard. Het gebouw is ont­wor­pen als een robu­ust gebouw van bak­steen en lei dat zich naad­loos voegt in de kleuren­schak­er­ing van het omrin­gende bos. Ook voor de grondge­bon­den wonin­gen geldt dat het ontwerp van de gevels en het met­sel­w­erk geïn­spireerd is door de natu­urlijke context.

Duurzaam
Zoals verwacht mag wor­den van FARO is het gebouw duurzaam, zeer energiezuinig en met veel aan­dacht voor mate­ri­aal en de detailuitwerk­ing. Zo wordt bijvoor­beeld het hout van die bomen die wel gerooid moeten wor­den herge­bruikt voor bankjes en fiets­beugels.
Nog dit jaar zal de bouw van start gaan.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube