FARO wint selectie Veemarktterrein te Utrecht, FARO architecten

10-​02-​2016

In opdracht van Ooms Bouw & Ontwik­kel­ing heeft FARO Archi­tecten de besloten pri­jsvraag voor de ontwik­kel­ing van blok C op het Veemark­t­ter­rein te Utrecht gewon­nen. In samen­werk­ing met Stroot­man land­schap­sar­chi­tecten en Beumer Make­laars is een plan gemaakt voor 50 wonin­gen en 8 appartementen.

“Een stedelijke struc­tuur van ges­loten bouw­blokken, met een gevarieerd en rijk gevel­beeld. Voordeuren zor­gen voor heldere begren­z­ing aan de straatz­i­jde. Bin­nen­ter­reinen bieden plaats aan rust, groen en speelruimte“

MEER­VOUDIG OPDRACHT­GEV­ER­SCHAP
Het plan is een spe­ci­aal ontwikkeld con­cept voor blok C. Hier­bij kri­jgt het blok zijn defin­i­tieve ver­schi­jn­ingsvorm door een wis­sel­w­erk­ing tussen ontwikke­laar, archi­tect en mede-​opdrachtgever.
Bin­nen het plan zijn meerdere typen mede-​opdrachtgeverschap mogelijk. Een koper kan zelfs met een eigen archi­tect en aan­nemer een eigen won­ing ontwer­pen en bouwen. Op deze wijze wordt, onder super­visie van FARO een max­i­mum aan diver­siteit gegarandeerd.

SFEER­VOLLE BIN­NEN­TUIN
De grote maat van blok C is een waar cadeau. Het leent zich uit­stek­end voor een sfeer­volle bin­nen­wereld. Stroot­man Land­schap­sar­chi­tecten heeft tevoren meerdere ontwer­pen gemaakt die recht doen aan de uit­stral­ing en de logistiek van zo’n grote bin­nen­tuin. Met ver­schil­lende invullin­gen, wordt deze kans van het ste­den­bouwkundig plan volledig benut.

AUTO’S UIT HET ZICHT
Er zijn geen auto’s in het zicht. Het ontwerp bevat daarom een volledig over­bouwde parkeervoorziening.

ARCHI­TEC­TUUR: STEDELIJK EN GEVARIEERD
Bij een plan van stedelijke bouw­blokken horen gevels met een stedelijke uit­stral­ing. Dit is ook ver­taald in beel­dregieregels. In het ste­den­bouwkundig plan van het Veemark­t­ter­rein wor­den de bouw­blokken opgevat als een verza­mel­ing indi­vidu­ele gevels die samen een bouw­blok omsluiten. In dit plan is gekozen voor duurzaam en tijd­loos mate­ri­aal­ge­bruik, geïn­spireerd op veel Utrechtse stedelijke buurten. Bak­ste­nen gevels in ver­schil­lende kleuren (rood/​oranje, bruin/​rood, geel en een wit gekeimde steen) vor­men de basis van het schet­s­plan. Ook sme­tran­den en hard­ste­nen of antra­cietk­leurige plin­ten behoren tot het assortiment.

ZEER DUURZAAM
Op alle onderde­len wordt op duurza­amheid ingezet. Een plan met een GPR van 8 en wonin­gen met een EPC van 0 en lager!

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube