25 jaar FARO, FARO architecten

16-​02-​2016

25 JAAR FARO ARCHI­TEC­TUUR | STE­DEN­BOUW | RESEARCH: EEN DRIEDUBBELTENTOONSTELLING

De open­ing van deze bij­zon­dere ten­toon­stelling vindt plaats op vri­jdag­mid­dag 19 feb­ru­ari om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en wordt ver­richt door Mau­rits Groen, com­mu­ni­catiead­viseur en num­mer 1 op de lijst Duurzame 100 van Dag­blad Trouw. De exposi­tie staat daarna tot en met 10 april in het ABC opgesteld. U bent van harte welkom bij de open­ing aan­wezig te zijn.

Vri­jdag 19 feb­ru­ari, 16.00 u.: open­ing door Mau­rits Groen (Mau­rits Groen•MGMC)
Zondag 6 maart , 15.00 u.: lez­ing over archi­tec­tu­ur­fo­tografie door Hans Peter Föllmi (IC4U)
Woens­dag 6 april, 20.00 u.: lez­ing over Tiny TIM door Jur­gen van der Ploeg (FARO)

FARO ARCHI­TEC­TUUR: TERUGK­IJKEN MET DE OGEN VAN HANS PETER FӦLLMI
Archi­tec­tuur– en land­schaps­fo­tograaf Hans Peter Föllmi (IC4U) richt zijn focus sinds 2008 op FARO archi­tec­tuur | ste­den­bouw | research. Dit heeft een herken­baar en con­sis­tent beeld opgeleverd van het werk van FARO. Als een film komen vele pro­jecten voor­bij, waarin duidelijk twee handtekenin­gen zijn te onder­schei­den: die van de Archi­tect en die van de Fotograaf.

FARO STE­DEN­BOUW: BESCHOUWEN, 7 PRINCIPES VOOR EEN GOED BUURT
FARO toont 7 principes in een boekenkast. Niet toe­val­lig in een boekenkast. FARO gebruikt namelijk al heel lang de boekenkast als metafoor om het principe flex­i­biliteit uit te leggen. Juist omdat de maatschap­pij steeds sneller veran­dert, bli­jft dit een van de belan­grijk­ste principes in hun ste­den­bouwkundige plannen.

FARO RESEARCH: VOORUITK­IJKEN, ‚THE MAK­ING OF TINY TIM
The mak­ing of Tiny TIM’, een pro­to­type voor cir­cu­lair mobiel en autarkisch wonen, kan gezien wor­den in het ver­lengde van de ten­toon­stelling ‚Jouw Per­spec­tief’ (2012) zoals deze in het ABC stond opgesteld en daarna door het land heeft gereisd. Essen­tie van die exposi­tie was de ver­beeld­ing wat het evenredige aan­deel van iedere Ned­er­lan­der is in energiege­bruik, grond­stof­fenge­bruik, waterge­bruik, CO2-​uitstoot enzovoort. ‚Jouw Per­spec­tief’ toonde de noodzaak dat het slim­mer moet.

Met Tiny TIM doen FARO, IC4U en Wait­lands samen met de experts van Our Greene Spine, Green Art Solu­tions, Triple Solar, Ruiter Elec­tron­ics, Ecosave, PowerOak, Zwarthout, C. van der Grift bouw, een voors­tel, inclusief een wereld­primeur… Pro­jecten van het ABC wor­den finan­cieel onder­s­te­und door sub­si­die van het Stim­u­ler­ings­fonds Cre­atieve Indus­trie, door de gemeente Haar­lem en door bij­dra­gen van spon­soren en vrien­den. Volg het ABC ook op twit­ter ( @ABCHaarlem ), ‚like’ het ABC op face­book en word ook ABC-​Vriend voor 25 euro per jaar!

ABC Archi­tec­tu­ur­centrum Haar­lem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haar­lem, T. +31 (0)23 5340 584,
E. info@​architectuurhaarlem.​nl, U. www​.archi​tec​tu​urhaar​lem​.nl — Open­ingsti­j­den: di-​za 12.0017.00; zo 13.0017.00

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube