15/​03/​2017 - Dura Ver­meer Bouw uit Hen­gelo en FARO hebben de selec­tie voor de Karel Door­man­weg in Nijverdal gewon­nen. Samen gaan we aan de slag om aan dit ongelooflijk mooie laan­tje met on-​Nederlands ruime maten 24 NOM-​woningen (Nul-​Op-​de-​Meter) te ontwikke­len voor Won­ingsticht­ing Hellendoorn.

Het ste­den­bouwkundig plan van FARO behoudt de kwaliteiten van het laan­tje. Bijna alle bomen bli­jven staan langs de gekromde weg, waar­door ongek­end hoge woonkwaliteit tot in lengte van jaren wordt gegaran­deerd. De krom­ming is sub­tiel nog krom­mer gemaakt, waar­door je de wonin­gen altijd onder een ver­schil­lende hoek ziet. Vanuit de stad, uit het zuiden, zie je stedelijke kopgevels, met bak­steen en een echte schoorsteen. Kom je uit het noor­den, vanaf het plat­te­land, dan zie je de Twent-​se/​Sallandse invloed, met een houten schild.

Voor de archi­tec­tuur hebben gew­erkt aan heel goede basis­wonin­gen, voorzien van alle heden­daagse tech­nieken en com­fort, op smaak gebracht met streekeigen ele­menten. Deze ele­menten zijn deels afkom­stig uit de huidige wonin­gen, deels geïn­spireerd op de archi­tec­tuur uit de omgeving.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube