12/​06/​2017 - Samen met Podium voor Archi­tec­tuur Haar­lem­mer­meer, won­ing­bouw­cor­po­ratie Ymere, Joost Valk en vier sta­tushoud­ers /​ontwer­pers is FARO een par­tic­i­patief ontwerp­pro­ces ges­tart. In het ontwer­pate­lier ‘(T)Huis voor spoed­zoek­ers’ onder­zoeken we samen hoe we de gevarieerde groep spoed­zoek­ers passende wonin­gen kun­nen bieden. Hoe kun­nen deze wonin­gen bij­dra­gen aan inte­gratie? Hoe kun­nen de wonin­gen een posi­tieve impuls beteke­nen voor de won­ing­markt? Wat zijn woon­wensen van spoed­zoek­ers en hoe kan hun ken­nis onze prak­tijk ver­rijken? Het onder­zoek is gericht op het inven­taris­eren van woon­wensen, zodat daar op kan wor­den inge­speeld bij toekom­stige projecten.

Afgelopen week wer­den de eerste resul­taten gep­re­sen­teerd aan de ver­schil­lende betrokken par­ti­jen én een aan­tal spoed­zoek­ers. In work­shops zijn de eerste resul­taten ver­vol­gens uitvo­erig bespro­ken en nog scher­per afgesteld. In de komende weken zullen de ontwerpteams de resul­taten verder uitwerken. Op woens­dag 5 juli wor­den de resul­taten gep­re­sen­teerd tij­dens de feestelijke eindbijeenkomst.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube