14/​06/​2017 - Tiny TIM 3.0, met gloed­nieuw interieur, gaat op pad. De Tiny TIM is de komende dagen te zien tij­dens het even­e­ment ‘Klein wonen’ in Almere en tij­dens het tien­jarig jubileum van Urgenda in Amsterdam.

Vri­jdag 16 juni organ­iseert de Bouw­EXPO Tiny Hous­ing het even­e­ment ‘Klein wonen: de hype voor-​bij?’ Tij­dens dit even­e­ment zullen meerdere tiny woon­con­cepten wor­den getoond, waaron­der Tiny TIM. Ook zijn er ver­schil­lende work­shops waar­bij vra­gen en dilemma’s over tiny wonen wor­den bespro­ken. Het even­e­ment wordt geor­gan­iseerd in samen­werk­ing met de gemeente Almere, het Won­ing­bouwa­te­lier, Plat­form 31 en RVO Ned­er­land. Kijk hier voor het uit­ge­breide pro­gramma. Aan­melden kan hier.

Woens­dag 21 juni bestaat Urgenda tien jaar. Dit jubileum wordt gevierd op het strand van Bli­jburg aan Zee te Ams­ter­dam. Het feestelijke pro­gramma staat in het teken van het Rap­port 2030 voor duurza­amheid en inno­vatie in Ned­er­land. Tiny TIM 3.0 is maar één van de vele duurzame inno­vaties die te zien zullen. Kijk hier voor de jubileu­mac­tie en de voor­reg­is­tratie voor het evenement.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube