28/​08/​2017 — Afgelopen week werd de bouw van het Oranje Huis in Almere offi­cieel afgerond met een eval­u­atie en een feestelijk diner. Daarmee is het derde Oranje Huis van de Bli­jf­groep een feit.

Het Oranje Huis is inmid­dels ook in gebruik genomen en wordt sinds juli 2017 bewoond. In navol­ging van het suc­ces van het Oranje Huis in Alk­maar en het Oranje Huis in Ams­ter­dam is dit Oranje Huis een blijf-van-m’n-lijf-huis nieuwe stijl, waar­bij vrouwen en kinderen uit Flevoland en de Gooi– en Vecht­streek die te maken hebben met huiselijk geweld terecht kun­nen. Bij de opvang in het Oranje Huis kun­nen zij in con­tact bli­jven met vrien­den en fam­i­lie en hun weer­baarheid ver­groten. Lees hier meer over de werk­wi­jze van de Oranje Huizen.

Samen met de opdracht­gev­ers, de Alliantie en de Bli­jf­groep, aan­nemer Van Wij­nen en interieurarchi-​tect Pros­man archi­tecten heeft FARO aan tafel gezeten en het project uit­ge­breid geë­val­ueerd. Met dit team werkte FARO eerder al aan het Oranje Huis in Ams­ter­dam. De ervarin­gen in Almere wer­den vergeleken met de ervarin­gen van het Oranje Huis in Ams­ter­dam en het oor­spronke­lijke Oranje Huis in Alk­maar. Uit de eval­u­atie kwam naar voren dat de Bli­jf­groep het Oranje Huis in Almere als beste locatie tot nu toe ervaart. Ook de Alliantie is zeer te spreken over de hoge kwaliteit van het gebouw. FARO is zeer blij met dit resul­taat. Het gebouw steekt opval­lend uit in de wijk Almere Poort, waarmee de nieuwe wijk mooi wordt gemar­keerd. Bij­zon­der ook is de voor de Bli­jf­groep ben­odigde com­bi­natie van kan­toor en wonen /​verblijf. Ten slotte is het een grote uitdag­ing geweest om het gebouw slim in te richten en te coördineren. Daarmee is het mogelijk gewor­den voor de Alliantie om na afloop van het gebruik van de Bli­jf­groep het pand een­voudig te trans­formeren tot sociale huurwoningen.

Op uitn­odig­ing van Van Wij­nen heeft het gehele team na de eval­u­atie gedi­neerd in een restau­rant in de haven van Almere: een feestelijke afrond­ing van de inten­sieve samenwerking.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube