VAN BUITEN EEN KERK, VAN BIN­NEN EEN WON­ING. ALGE­MEEN DAG­BLAD (AD) SCHRI­JFT EROVER ONDER DE KOP VANBIJ­ZON­DER WONEN

171108 ALP510 binnenstebuiten intro

20/​03/​2018 – En bij­zon­der wonen is het zeker. Het pand aan de Hoofd­straat in Alphen lijkt namelijk van buiten op een kerk, maar van bin­nen fungeert het als ruime en karak­ter­volle woning.

MEER

GEER­PARK VLI­J­MEN GENOM­I­NEERD VOOR DUURZAAM GEBOUWD AWARDS

180129 VLIJ018 dga intro

29/​01/​2018 – Het super­du­urzame Geer­park in Vli­j­men is genom­i­neerd voor de Gouden Kikker Award 2018. Deze prijs is een onderdeel van de Duurzaam Gebouwd Awards en zal don­derdag 1 feb­ru­ari wor­den uitgereikt.

MEER

GROEN LICHT VOOR RODE BAK­STEEN IN BEVERWIJK

180110 BEV702 contract getekend intro

10/​01/​2018 – De bouw van het project Plan­tage 4 en 5 in Bev­er­wijk gaat offi­cieel van start in 2018. Door mid­del van Design & Build wor­den 101 huur­wonin­gen ontwikkeld en gere­aliseerd met Smit’s Bouwbedrijf en opdracht­gever Pré Wonen.

MEER

FARO GROEIT

171213 nieuwe directie intro

13/​12/​2017FARO archi­tecten groeit. Per 1 jan­u­ari 2018 zullen Arjenne van Berkum en Wouter van der Stap de direc­tie ver­sterken als asso­ciate partners.

MEER

ONDER­STE­BOVEN VAN MEER­GEN­ER­ATIEK­ERK IN ALPHEN A/​D RIJN

171108 ALP510 binnenstebuiten intro

13/​11/​2017 — Vorige week was de herbestemde meer­gen­er­atiek­erk in Alphen a/​d Rijn te zien in het pro­gramma Bin­nen­ste­Buiten. De voorheen ver­waar­loosde kerk is getrans­formeerd tot twee fan­tastis­che wonin­gen met ruimte voor de bij­zon­dere woon­wens van de fam­i­lie Van der Laan — Kampstra.

MEER

BERGEN VOL INSPI­RATIE IN LJUBLJANA

171004 buro excursie intro

04/​10/​2017 - De jaar­lijkse bureau-​excursie naar Ljubl­jana (Slovenië) van afgelopen week­end heeft onwijs veel inspi­ratie gebracht. Met een team van 28 hebben we ons ver­won­derd over de prachtige archi­tec­tuur in dit bergachtige land.

MEER

EVAL­UEREN EN DINEREN VOOR HET ORANJE HUIS ALMERE

170828 ALM414 evaluatie Oranjehuis intro

28/​08/​2017 — Afgelopen week werd de bouw van het Oranje Huis in Almere offi­cieel afgerond met een eval­u­atie en een feestelijk diner. Daarmee is het derde Oranje Huis van de Bli­jf­groep een feit.

MEER

KAT­TEN­LUIK MET LATEI MAAKT KAT­TEN BLIJ

170802 DEN419 kattenluik intro

09/​08/​2017 - In Den Haag zijn de bouww­erkza­amhe­den voor de nieuwe Dieren Ambu­lance in volle gang. Daar­bij mag een kat­ten­luik met eigen latei natu­urlijk niet ontbreken!

MEER

FIJNE AFS­LUIT­ING KWIN­TIJN AMSTERDAM

170718 AMS305 opgeleverd intro

18/​07/​2017 - Met de oplev­er­ing van de laat­ste apparte­menten van Kwin­tijn fase 2 is het project Kwin­tijn offi­cieel afgerond. Van­daag werd dit feestelijk gevierd met een boot­tocht en rondlei­d­ing door Amsterdam.

MEER

TINY TIM 3.0 GAAT OP PAD

170614 AMS527 TinyTIM op pad intro

14/​06/​2017 - Tiny TIM 3.0, met gloed­nieuw interieur, gaat op pad. De Tiny TIM is de komende dagen te zien tij­dens het even­e­ment ‘Klein wonen’ in Almere en tij­dens het tien­jarig jubileum van Urgenda in Amsterdam.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube