25 JAAR FARO: EEN DRIEDUBBELTENTOONSTELLING

160216 ABCtentoonstelling intro

16/​02/​2016 - In 2016 bestaat FARO archi­tec­tuur | ste­den­bouw | research 25 jaar. Een mooi moment voor een ret­ro­spec­tief én een per­spec­tief op de toekomst. In het ABC wordt dit jubileum gevierd met een driedubbel­tentoon­stelling waar­bij wordt teruggekeken, beschouwd en vooruit­gekeken. Op de exposi­tie wor­den drie thema’s belicht waarop FARO actief is.

MEER

FARO WINT SELEC­TIE VEEMARK­T­TER­REIN TE UTRECHT

160210 UTR528 Veemarkt Intro

10/​02/​2016 - In opdracht van Ooms Bouw & Ontwik­kel­ing heeft FARO Archi­tecten de besloten pri­jsvraag voor de ontwik­kel­ing van blok C op het Veemark­t­ter­rein te Utrecht gewon­nen. In samen­werk­ing met Stroot­man land­schap­sar­chi­tecten en Beumer Make­laars is een plan gemaakt voor 50 wonin­gen en 8 appartementen.

MEER

DURA VER­MEER EN FARO WIN­NEN IN ZEIST

151215 ZEI514 Winst Intro

03/​02/​2016 — In het voor­jaar 2015 startte Won­ing­cor­po­ratie Seyster­Veste een selec­tiepro­ce­dure voor 40 apparte­menten en 23 grondge­bon­den wonin­gen in de prachtige bosrijke wijk Ker­cke­bosch.
Dura Ver­meer heeft FARO Archi­tecten gevraagd hier­voor een plan te maken. Het betrof een zoge­naamde Design & Build opgave.

MEER

IK KRIJG 150 EURO PER MAAND TERUG

18/​11/​2015 - De energie-​neutrale wonin­gen van won­ing­bouwv­erenig­ing Woon­veste in het Geer­park in Vli­j­men bewi­jzen hun waarde.

MEER

A REVISIT TO BAHRAIN

17/​11/​2015 - Sep­tem­ber and Octo­ber were months of friendly and fruit­ful con­tacts. Del­e­ga­tions from Bahrain and Saudi Ara­bia came to the Nether­lands to visit projects of the Go Dutch Con­sor­tium. FARO hosted and showed sev­eral projects in the area of Rot­ter­dam with pride.

MEER

KWIN­TIJN GES­E­LECTEERD VOOR ZUIDERKERKPRIJS

06/​10/​2015 - In het gebied De Hallen, naast de prachtig getrans­formeerde tram­remise in Oud-​West, heeft FARO Archi­tecten in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing een ensem­ble van woonge­bouwen ont­wor­pen, genaamd Kwin­tijn. Fase 1 hier­van is dit jaar gereed gekomen en omvat 166 wonin­gen en 2 com­mer­ciële ruimten bovenop een dubbele par­keer­garage met 300 par­keer­plaat­sen. Dit deel is nu ges­e­lecteerd om mee te din­gen naar de Zuiderkerkprijs.

MEER

GOOIS­CHE GAERDE KRI­JGT VERVOLG

30/​09/​2015 - Het suc­cesvolle project ‘Goois­che Gaerde’ in Blar­icum nadert zijn voltooi­ing. In ver­volg op dit mooie resul­taat kri­jgt ons team de kans om in de Blar­icum­mer­meent een ver­vol­gplan te realis­eren. Net als de eerste fase kri­jgt dit nieuwe plan een dorpse sfeer met een mix van ver­schil­lende won­ing­typen. Toch is er ook iets nieuws: alle wonin­gen kri­j­gen iets heel Blar­icums: een kap van riet. Toegevoegd is ook een open­bare, groene speelplek in het hart van het plan.

MEER

EEN NIEUWE OPLOSS­ING VOOR EEN VERVE­LEND PROBLEEM

09/​07/​2015 - In navol­ging van ons bijna opgeleverde Oran­je­huis in Ams­ter­dam kri­jgt ook Almere een Oran­je­huis. Recent hebben de Blijf Groep, de Alliantie en de regio’s Flevoland en Gooi en Vecht­streek de inten­tie overeenkom­sten getek­end die de nieuw­bouw van een Oran­je­huis in Almere mogelijk maken.

MEER

HOOG­STE PUNT BEREIKT DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

18/​06/​2015 - Gis­teren (17 juni) is op feestelijke wijze het bereiken van het hoog­ste punt van het dorp­shuis te Bad­ho­eve­dorp gevierd met het onthullen van een kunst­werk. Er wer­den opvo­erin­gen gedaan door het plaat­selijke zangkoor en acro­batico die zich ook zullen ves­ti­gen in het dorp­shuis. Nu het dorp­shuis meer gestalte kri­jgt wor­den de ruimten steeds tast­baarder en wor­den de gebruik­ers steeds enthousiaster.

MEER

SYM­PO­SIUM ARCHI­TEC­TUUR EN LAND­SCHAP TYNAARLO

11/​06/​2015 - Jur­gen spreekt vol­gende week op het sym­po­sium ‘archi­tec­tuur en land­schap’ in het gemeen­te­huis van Tynaarlo. Het sym­po­sium vindt plaats op vri­jdag 19 juni aanstaande vanaf 14.00 uur tot circa 17.30 uur. Het sym­po­sium is een inhoudelijke aan­vulling om de ten­toon­stelling ‘archi­tec­tuur en land­schap’, die tot 30 juli a.s. te bezichti­gen is in het gemeen­te­huis van Tynaarlo.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube