Samenwerking

We leven in een tijd­perk waar samen­werken steeds belan­grijker wordt. Wij merken dat in aller­lei pro­jecten. Steeds meer dis­ci­plines en experts zijn nodig om het best mogelijke eind­prod­uct te realis­eren. Ook FARO ziet het goed samen­werken als een sleu­tel voor kwaliteit. We hebben aller­lei inci­den­tele en vaste samen­werkin­gen met o.a. ontwikke­laars, bouw­ers, land­schap­sar­chi­tecten, kos­ten­deskundi­gen, ste­den­bouw­ers, archi­tecten, en constructeurs.

Som­mige van deze samen­werkin­gen gaan zelfs zover dat dit onder een col­lec­tieve eigen naam gebeurt. Een mooi voor­beeld is het Go Dutch Con­sor­tium. Dit con­sor­tium is opgericht om de zoge­naamde ‘Dutch Approach’ in het buiten­land aan de man te brengen.

BNA

www​.godutch​con​sor​tium​.com

www​.task​force​CO2​.nl

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube