BAK­STEEN BOGEN BINDEN BUURTWINKELS, DEVENTER

In Borgele, een naoor­logse wijk in Deven­ter, heeft FARO het winkel­cen­trum vernieuwd. Het project omvat zowel ren­o­vatie van een deel van bestaande winkel­cen­trum als nieuw­bouw van winkels met daar­boven 20 apparte­menten als ook 24 laag­bouw wonin­gen. Tevens is een plan gemaakt voor de gehele inricht­ing van het gebied.

MEER

SUPER-​DUURZAAM SHOP­PEN, ALMERE

Door Ahold is ons gevraagd om een studie te doen met als onder­w­erp een buurt­su­per­markt met aan­vul­lende func­ties. Dit com­pacte winkel­cen­trum met park­eren en wonen is gesitueerd in het ‘aanstaande’ Colum­buskwartier, een woon­wijk dat onderdeel uit­maakt van Almere-​Poort, de grote toekom­stige stadsuit­brei­d­ing van Almere. Dit project is een pilot voor een duurzame supermarkt.

MEER

LIFT BRENGT AUTO VAN SENIOREN OP NIVEAU, TWELLO

Aan de rand van het cen­trum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een super­markt en een aan­tal wonin­gen ver­van­gen en in één gebouw samengevoegd. Zo ontstaat één groot gebouw op de grens van dorpskern en groen, dat ingevoegd is in de struc­tuur en veel open ruimte creëert.

MEER

STRAND­KLEUREN ROND EEN ZORG­PLEIN, JULIANADORP

Plange­bied ‘Cen­trum­plan ‘t Laar’ wordt uit­ge­breid met vier bouw­blokken waar zor­gaan­bieder ‘s Heeren Loo en won­ingsticht­ing Woon­tij wonen en zorg gaan aanbieden.

MEER

HOOG­ST­EDELIJKE HOVEN BIJ DE HALLEN, KWIN­TIJN FASE 1 AMSTERDAM

De Hallen Zuid /​Kwin­tijn is een groot bin­nen­st­edelijk woon­pro­ject waar FARO in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing de ver­schil­lende gebouwen heeft ont­wor­pen. In 3 com­plexen zijn 172 wonin­gen ont­wor­pen bovenop een par­keer­garage in twee lagen van 306 plekken.

MEER

STEEDS MEER STEDELIJKHEID, APELDOORN

In het plan Beek­park, liggen 80 wonin­gen rond een ruime bin­nen­tuin. Het plan ligt naast de voorzienin­gen van de stad maar biedt ook rust en groen. Aan de Vos­sel­mansstraat ver­ri­jzen apparte­menten boven winkels, aan de kleinere zijs­traten staan grondge­bon­den stad­shuizen en apparte­men­t­jes van slechts drie lagen hoog. Ron­dom het bin­nen­ter­rein hebben de wonin­gen hun eigen privé-​terrassen. Op diverse plaat­sen zijn de voor Apel­doorn typ­is­che doork­ijk­jes gemaakt, van breed tot heel smal, zodat het groene bin­nen­ter­rein vanaf de straten ervaren wordt.

MEER

BRENG DE JAREN 20 OOK BUITEN DE RING, AMSTERDAM

De Kolenkit­bu­urt in Ams­ter­dam wordt geherstruc­tureerd. Op een voor­ma­lige strook met volk­s­tu­inen langs de Ringspoor­zone in Bos en Lom­mer is het plan Scala gere­aliseerd als een van de eerste onderde­len van deze her­struc­turering. Woonkwaliteiten ver­beteren en verbindin­gen leggen met het vooroor­logse Ams­ter­dam, dat is wat we wilden. Op een com­pacte locatie heeft FARO een zeer groot en zeer divers pro­gramma gerealiseerd.

MEER

EEN SUPER STEDELIJK BLOK, HAARLEM

De Slachthuisbuurt-​Zuid in Haar­lem wordt geherstruc­tureerd. Het gebied ligt aan een belan­grijke toe­gangsweg voor Haar­lem en het struc­tu­ur­plan vraagt dan ook om een herken­bare uit­stral­ing. In een zoge­naamd RGBO-​traject werken we met een con­sor­tium waarin FARO samen met Trebbe, Rut­ges Vernieuwt, Ten­tij, Vibes en Schouten aan een duurzaam ontwerp voor Elan Wonen.

MEER

AAN DE STRAAT EN AAN HET WATER, AMSTERDAM

De Kadijken is een pret­tig rom­melig deel in het oosten van de Ams­ter­damse bin­nen­stad. Hier kwam een kavel met twee gezichten vrij. Een zijde is gele­gen aan een smalle stad­straat, de Hoogte Kadijk. Deze straat ken­merkt zich door een grote var­iëteit aan kavels en gevels: klein, breed, smal, groot. De andere zijde ligt aan het water van de Nieuwe Vaart met zijn oude wer­ven, zijn achterkan­ten, klein­schalig maar ook groter. Deze tweez­i­jdigheid is in het ontwerp op een­voudige wijze tot uit­drukking gebracht door de twee totaal ver­schil­lende pro­gram­maon­derde­len aan de ver­schil­lende kan­ten te plaat­sen: wonen aan de straat, werken aan het water.

MEER

ROBU­UST EN FRIS, AMSTERDAM

Op het IJburgse Havenei­land in Ams­ter­dam. zijn stedelijke bouw­blokken gebouwd aan stadse straten. FARO’s blok 25 past naad­loos in de sfeer van het Havenei­land: het heeft een heldere stedelijke robu­uste buitenkant met aan de bin­nen­z­i­jde ver­rassende extra’s.

MEER

HOF­FE­LIJKE ENCLAVE TUSSEN HOUT EN SPAARNE, HAARLEM

In 2000 deden FARO en aTA samen met en in opdracht van Bouw­fonds MAB en van Wij­nen een pri­jsvraag voor de locatie Mari­as­ticht­ing in Haar­lem. Op dit voor­ma­lige zieken­huis­ter­rein van bijna drie hectare moesten 400 wonin­gen, 8.000m² kan­toor en een garage voor 600 auto’s gere­aliseerd worden.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube