Land­goed De Olmen­horst is de mooiste plek in de Haar­lem­mer­meer. In deze polder, 5 meter onder de zeespiegel, is direct vanaf de droog­leg­ging de fam­i­lie Clercq hier aan het bouwen ges­la­gen. Zo is er nu een erf ontstaan met ca. 25 gebouwen, groot en klein en alle­maal anders. De groot­ste meest in het oog sprin­gende is de mon­u­men­tale boerderij uit 1894. Dit is de kern van waaruit het huidige land­goed is ontstaan en gegroeid.

Her­s­tel en Hergebruik.

De boerderij werd vroeger als woon­huis en voor agrarische doelein­den gebruikt. De voorz­i­jde van de boerderij is altijd bewoond gebleven maar sinds eind jaren ‘60 is de schuur meer en meer zijn func­tie ver­loren en leeg komen te staan. Het gebouw kent nu achter­stal­lig onder­houd en wordt feit­elijk onderge­bruikt. Maar, het is groot en erg mooi en biedt, door zijn maat en lig­ging, veel kansen voor nieuw, meer eigen­ti­jds gebruik. De eige­naar van het land­goed wil het gebouw restau­r­eren waar dat nodig is en zo duurzaam mogelijk herbestemmen.

FARO beschouwt het mon­u­men­tale van het gebouw is in feite een cadeautje dat alleen maar uit­gepakt hoeft te wor­den. Karak­ter en sfeer zijn er immers al, de opgave is feit­elijk het bestaande zo slim en mooi mogelijk uitwerken. Zo zal met name de grote schuur totaal anders gebruikt gaan wor­den. De indruk­wekkend hoge grote schuur zal geschikt gemaakt wor­den voor tal van activiteiten in de cul­turele en edu­catieve sfeer, zoals the­ater­voorstellin­gen, lezin­gen, work­shops en andere besloten ontvangsten.

Het plan heeft drie pijlers:
a. Behoud en ver­sterk­ing van de mon­u­men­tale waarde en uit­stral­ing
b. een gezonde exploitatie
c. ver­sterk­ing van het profiel van het Land­goed de Olmenhorst

Het bedrijf ‘De Olmen­horst’ groeit steeds verder en het merk kri­jgt een steeds sterkere uit­stral­ing. Rond de natu­urlijke boom­gaar­den, het biol­o­gisch geteelde fruit, de mon­u­men­tale gebouwen en het erk­ende vogel­reser­vaat heeft de Olmen­horst zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een maatschap­pelijk regionale speler, die heel veel ver­schil­lende doel­groepen in de maatschap­pij aantrekt. Het restau­r­eren en herbestem­men van de grotere boerderij past in deze lijn en zal een sterke bij­drage gaan lev­eren aan het geheel en het De Olmen­horst veel nieuwe ontwik­kel­ingsmo­gelijkhe­den bieden.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube