Een inte­graal onder­zoek naar de ver­w­even­heid van groen, land­schap­stypen en won­ing­ty­polo­gie in Nederland.

Met als werk­ti­tel ‘land­schap­pelijk wonen’ hebben FARO, H+N+S en Palm­boom en van den Bout een geza­men­lijk inte­graal onder­zoek ver­richt waarin het accent ligt op de ver­w­even­heid van groen, land­schap­stypen en won­ing­ty­polo­gie in Nederland.

De aan­lei­d­ing van het onder­zoek was dat in de huidige prak­tijk een hand­boek met goede gegevens van groene, land­schap­pelijke woon­m­i­lieus werd gemist. In de dagelijkse prak­tijk wordt maar al te vaak gebruik gemaakt van ‘valse ref­er­en­ties’, vaak steeds dezelfde overi­gens, die bij de uitwerk­ing niet waar gemaakt kun­nen wor­den (en bij ron­des van opti­malis­er­ing – lees: inten­siver­ing – geen stand houden).

Een tweede aan­lei­d­ing schuilde in de ver­schuiv­ende opgaven in de RO en de actuele rel­e­vantie van ‘land­schap­pelijk wonen’, als gevolg van diverse uiteen­lopende maatschap­pelijke processen en ruimtelijke ontwik­kelin­gen. Zo is er het vraagstuk van nieuwe gebruiksvor­men voor vrijkomende land­bouw­grond, gecom­bi­neerd met achterbli­jvende investerin­gen in natuur/​groen/​waterberging (rood voor groen, maar ook rood voor blauw). Anderz­i­jds is er van­wege een oververzadig­ing van de markt van een semi-​stedelijk won­ing– en woonomgev­ingstype ook de behoefte aan land­schap­pelijke woon­m­i­lieus met een uit­ge­spro­ken mengk­waliteit van wonen, woonomgev­ing en landschap.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube