Voor kinderen in het bij­zon­der onder­wijs moeten we wat extra’s doen. Dat was het uit­gangspunt bij dit ontwerp. Deze groep kinderen ver­di­ent een gebouw dat meer is dan huisvest­ing alleen. Het moet een huis wor­den waarin de leer­lin­gen zich thuis voe­len. Ze moeten niet alleen wat leren, er moet ook een huiselijke welkome sfeer heersen.

Aan de Theo Mann Bouwmeester­laan in het Beno­or­den­hout te Den Haag tussen de hoog­bouw uit de jaren 70 is een vri­js­taand gebouw in het groen ont­wor­pen. Twee kleinere scholen wor­den samengevoegd in één gebouw: dat betekent dat er een cen­traal deel is waarop twee gebouwde­len aansluiten. Dit cen­trale deel bestaat uit twee aula’s, één voor beide scholen, die samengevoegd kun­nen wor­den tot één grote aula. Deze cen­trale aula is een soort huiskamer voor het gebouw waar alle geza­men­lijke activiteiten kun­nen plaatsvin­den. Beide scholen en de Gymzalen hebben hun eigen ingang die allen ook weer uitkomen op deze cen­trale ruime. Het gebouw is daarmee van alle kan­ten toe­ganke­lijk en de ver­schil­lende ver­keersstromen hin­deren elkaar niet.

Die delen van het gebouw waar les gegeven wordt bestaan uit lokalen met brede gan­gen. De meest actieve onderde­len van het pro­gramma, bijvoor­beeld huishoudelijke lessen, zijn het dichtst bij de aula geplaatst zodat gemakke­lijk com­bi­naties gemaakt kun­nen worden.

De buiten­z­i­jde van het gebouw ken­merkt zich door hor­i­zon­tal­iteit: gevels van geel­wit met­sel­w­erk in diverse ver­ban­den met ruime over­stekken aan de zonz­i­jde. Hier­mee wordt op een­voudige wijze de zomer­zon buitenge­houden en de win­ter­zon toege­laten. Het ter­rein ron­dom het gebouw wordt zo groen mogelijk ingericht met bomen, moes­tuin, groene erfscheidingen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube