‘‘Laat kinderen zelf iets voor hun eigen school ontwer­pen’’. Tij­dens het ontwerp is inten­sief samengew­erkt met de school­teams en ook met de leer­lin­gen zelf. Zo hebben we tij­dens het ontwerp een wed­strijd onder de leer­lin­gen uit­geschreven om de schoolpoorten naar de peuter­pleinen te ontwerpen.

De win­nende ontwer­pen zijn uit­gevo­erd, en wel in de natu­ursteen die overbleef na de sloop van de oude scholen die hier ston­den. Zo leven deze oude gebouwen een beetje voort in de herin­ner­ing en ontstaat een nieuw ver­haal voor de buurt dat overgenomen en doorverteld wordt.

Deze dubbele basiss­chool staat in het hartje van de Schilder­swijk in Den Haag, op de plaats van twee oude scholen die ges­loopt zijn. Een school is een belan­grijk gebouw in een buurt. Het verte­gen­wo­ordigt een vaste waarde, en, zeker in een wijk als de Schilder­swijk, heeft het een samen­bindende func­tie. Het moet leven in zijn omgev­ing. Het gebouw func­tion­eert ook als een maatschap­pelijke ont­moet­ingsruimte voor de bewon­ers van de buurt. Dit gebouw huisvest voorsc­holen, twee grote basiss­c­holen van ver­schil­lende gezindten, kinderen, sportv­erenigin­gen, de Ghanese kerk, onder­wi­jz­ers, vol­wassenene­d­u­catie en vele anderen.
Het gebouw man­i­fes­teert zich als twee scholen die over­duidelijk fam­i­lie van elkaar zijn maar toch hun eigen karak­tertrekken hebben: ‘‘2 Konin­klijke Zussen’’ was het leit­mo­tiv. Daarom zijn er twee scholen met meerdere eigen ingan­gen, en een eigen ingang voor gymzalen die ook door der­den wordt gebruikt buiten schooltijd.
Het ontwerp van de school bor­du­urt verder op de stedelijkheid van de omgev­ing. Het blok is tot aan zijn rooil­i­j­nen vol­ge­bouwd.. Zo wordt de 19de eeuwse blok­ty­polo­gie uit de directe omgev­ing gevolgd en het blok afge­maakt. De gevels wor­den bepaald door robu­ust met­sel­w­erk, gelardeerd met poorten en echte school­ra­men. De aller­jong­sten hebben afge­zon­derde en afs­luit­bare kleine plein­t­jes waar ze besloten en veilig kun­nen spe­len, de zoge­naamde „Plein­t­jes voor de Klein­t­jes”. Op het school­plein staat een grote boom want op een school­plein hoort een boom. Beide scholen hebben een grote hal. In een groot gebouw is behoefte aan zo’n ruimte, een overdekt plein, waar alle wegen naar toe lei­den, herken­baar, waar veel ver­schil­lende activiteiten kun­nen plaats vin­den: weekopenin­gen, musi­cals, fancy fairs, of … gewoon les.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube