EEN DORP IN VINEX­LAND, YPENBURG

Voor een pri­jsvraag bedacht FARO samen met Heren5 het win­nende ste­den­bouwkundig plan met 479 wonin­gen dat, tien jaar later onder de naam ‘‘Bies­land’’ is voltooid. Hier is nu de har­monieuze bal­ans tussen een­heid en ver­schei­den­heid gere­aliseerd door­dat FARO, Heren5 en drie andere archi­tecten zich hebben geschikt naar de afspraken van het beeld­kwaliteit­plan en door­dat het plan door één opdracht­gever en aan­nemer is gerealiseerd.

MEER

HER­STRUC­TURERING CEN­TRUM BORGELE, DEVENTER

Een te grote hoeveel­heid ver­oud­erde por­tiek­flats en een ver­schraald winkel­cen­trum waren de aan­lei­d­ing voor Bergin­vest en won­ing­bouwv­erenig­ing Ieder1 om FARO te vra­gen een ste­den­bouwkundig plan te maken voor het cen­trum van de wijk Borgele, de her­struc­turering van dit wijk­cen­trum moet kwaliteit­sim­puls geven op economisch en soci­aal gebied.

MEER

PRONKKAMERS AAN HET MAX­IMA­PARK, UTRECHT

Wonen aan het park. Cen­traal in Lei­d­sche Rijn ligt het ‚Lei­d­sche Rijn Park’, een groen gebied van maar liefst 310 hectare groot. Aan de ran­den van het park komen enkele won­ing­bouwlo­caties. Park en won­ing­bouw prof­iteren opti­maal van elka­ars lig­ging. De wonin­gen zijn met hun voorz­i­j­den naar het park gericht en vor­men een mooie begren­z­ing. De won­ing­bouwlo­caties vor­men op deze manier een absolute meer­waarde voor het Lei­d­sche Rijn Park en andersom.

MEER

VEEL VERANDA EN VOOR­TUIN AAN HET MAX­IMA­PARK, UTRECHT

Wonen aan het park. Cen­traal in Lei­d­sche Rijn ligt het Max­ima­park, een groen gebied van maar liefst 310 hectare groot. Aan de ran­den van het park komen enkele won­ing­bouwlo­caties. Park en won­ing­bouw prof­iteren opti­maal van elka­ars lig­ging. De wonin­gen zijn met hun voorz­i­j­den naar het park gericht en vor­men een mooie begren­z­ing. De won­ing­bouwlo­caties vor­men op deze manier een absolute meer­waarde voor het Max­ima­park en andersom.

MEER

WONEN IN EN ROND EEN ECOL­O­GIS­CHE VERBIND­ING, MILL

FARO heeft samen met Stroot­man Land­schap­sar­chi­tecten een ste­den­bouwkundig plan gemaakt voor de locatie ‘t Kavelt in Mill. Op 10 hectare zijn ongeveer 100 wonin­gen verkaveld in een zeer land­schap­pelijk plan.

MEER

ZAANSE MIX OP SCHIEREI­LAND, ZAANSTAD

In opdracht van de gemeente Zaanstad is FARO bezig geweest met een Ste­den­bouwkundig Mas­ter­plan voor heron­twik­kel­ing van de Hemmes. De Hemmes is een schierei­land in de Zaan. Nu nog bijna onbe­bouwd, maar met de poten­tie om een aantrekke­lijk woonge­bied mid­den in de Zaan te worden.

MEER

DORPSE UIT­BREI­D­ING OP NIEUWE NOLLEN, JULIANADORP

Het ste­den­bouwkundig plan voor Julianadorp-​Oost ambieert een eigen­ti­jdse ver­tal­ing te zijn van een dorpse sfeer. Een sfeer passend bij en geïn­spireerd door het bestaande Julianadorp. Ken­merk­end voor het plan zijn relatief korte smalle straten met een afwis­se­lende laag aan­doende bebouwing. Er is bewust geen strenge schei­d­ing gemaakt tussen delen met alleen vri­js­taande en delen met bijvoor­beeld alleen rijwoningen.

MEER

ECHT PROF­ITEREN VAN, AAN, IN HET NIEUWE MEER, MEERSTAD

Meer­stad is met 10.000 wonin­gen de groot­ste uit­brei­d­ingslo­catie van Gronin­gen. Het mas­ter­plan is van bureau Alle Hos­per. Quadrat heeft de eerste lij­nen uit­gezet voor Meeroev­ers, het eerste deelplan dat gere­aliseerd gaat wor­den. Ver­vol­gens zijn FARO, Heren5 en INBO gevraagd om bin­nen de reeds bepaalde kaders een ste­den­bouwkundige ver­tal­ing te maken waar­bij opti­maal geprof­i­teerd wordt van de royale land­schap­pelijke con­text zoals die in het mas­ter­plan is vastgelegd.

MEER

MENSEN BOUWEN HUN EIGEN HUIS, NIEUWKOOP

Het Mei­jepark en de Zuid­hoek zijn onderdeel van het klein­schalige land­schap ron­dom de Nieuwkoopse plassen. Een belan­grijke inzet is het plan aan te laten sluiten op deze fraaie omgev­ing. Dat uit zich in het gebruik van gebied­seigen bomen en planten en creëren van doorzichten vanuit het plan op de omgev­ing. In de verkavel­ing is getra­cht een informele sfeer te schep­pen die in belev­ing aansluit bij de Zuid­hoek als buurtschap.

MEER

DUURZA­AMHEID BEGINT BIJ STE­DEN­BOUW, IJBURG AMSTERDAM

Op uitn­odig­ing van Pro­ject­bu­reau IJburg heeft FARO in samen­werk­ing met Ronald Rietveld Land­scape Archi­tects en pro­ject­groep IJburg een ste­den­bouwkundig plan ont­wor­pen. Voor het Mid­denei­land en het Stran­dei­land hebben wij in work­shops een ste­den­bouwkundig plan gemaakt met zeer hoge ambities. Ams­ter­dam wil dit deel van IJburg CO2 neu­traal maken.

MEER

NIEUWE HUIZEN TUSSEN OUDE HOUT­WALLEN, HEILOO

Zuider­loo ligt op de strand­wal ten zuiden van het dorp Heiloo en vormt enerz­i­jds de afrond­ing van Heiloo , maar vormt tevens de begren­z­ing van en een route naar het toekom­stige Zand­zoom: een nog te ontwikke­len gebied met een veel lagere bebouwings­dichtheid. Omdat het woon­land­schap in een peri­ode van circa 25 jaar zal wor­den gere­aliseerd, is faser­ing in het ontwerp van groot belang.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube