Het ste­den­bouwkundig plan voor Julianadorp-​Oost ambieert een eigen­ti­jdse ver­tal­ing te zijn van een dorpse sfeer. Een sfeer passend bij en geïn­spireerd door het bestaande Julianadorp. Ken­merk­end voor het plan zijn relatief korte smalle straten met een afwis­se­lende laag aan­doende bebouwing. Er is bewust geen strenge schei­d­ing gemaakt tussen delen met alleen vri­js­taande en delen met bijvoor­beeld alleen rijwoningen.

Ieder plan dat in de huidige tijd gemaakt wordt, staat of valt bij het goed oplossen van de gepar­keerde auto. In Julianadorp-​Oost is er een com­bi­natie gezocht van par­keerkof­fers, achter­straten die lei­den naar de par­keer­plaats in de achter­tuin en de tra­di­tionele oprit met garage op eigen erf. Er komen fijn­mazige schar­rel­routes door de velden, via hof­jes, par­keerkof­fers en achter­straten, een feest van uit­brei­din­gen van wonin­gen aan de bin­nen­z­i­j­den van de velden.

In essen­tie zal het plan door het gebruik van een archi­tec­tonis­che bouw­doos een bal­ans tussen een­heid en ver­schei­den­heid bevat­ten. Het aardige is dat het­zelfde huis uit de bouw­doos door de plek in het ste­den­bouwkundig plan toch anders opgevat kan wor­den. Ook zijn er een aan­tal spe­ciale bouww­erken door het plan gestrooid (de zgn. spe­cials) die als herken­ningspun­ten opvallen in de ‘bouw­dooszee’. De plaats­ing van deze spe­cials lijkt soms toe­val­lig maar het zijn telkens ste­den­bouwkundig strate­gis­che locaties waar ze geland zijn.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube