Voor een pri­jsvraag bedacht FARO samen met Heren5 het win­nende ste­den­bouwkundig plan dat tien jaar later onder de naam ‘Bies­land’ is voltooid. Hier is nu de har­monieuze bal­ans tussen een­heid en ver­schei­den­heid gere­aliseerd door­dat FARO, Heren5 en drie andere archi­tecten zich hebben geschikt naar de afspraken van het beeld­kwaliteit­plan en door­dat het plan door één opdracht­gever en aan­nemer is gerealiseerd.

Bies­land bestaat uit 479 wonin­gen waar­bij het hand­schrift van vijf ver­schil­lende archi­tecten ondergeschikt is aan het ensem­ble van een dorpse buurt. Voor de iden­titeit van het ste­den­bouwkundig plan en de archi­tec­tuur van de wonin­gen is een keuze gemaakt voor wonin­gen met kap­pen vol­gens de oude boeren­ver­houdin­gen van 3:4:5 (53 graden) en een duurzaam en inge­to­gen palet aan mate­ri­alen. Door de inte­grale benader­ing van archi­tec­tuur, ste­den­bouw en land­schap is een ‘een­heid in ver­schei­den­heid’ ontstaan die de wijk een pret­tige vanzelf­sprek­end­heid geeft.

Een heldere en zorgvuldig vor­mgegeven over­gang van het kavel naar de open­bare ruimte is van invloed op de duurza­amheid van ste­den­bouwkundige plan­nen. In Bies­land is geen enkel kavel gelijk aan de ander. Daarom is per kavel een soort microst­e­den­bouw bedreven: heel exact is bepaald hoe de won­ing op elk kavel staat, wat de maat van de voor­tuin is, wat de bij­passende goothoogte en nokricht­ing is, wat de plek van de berg­ing, de garage en de auto is en welke erf­schei­din­gen toegepast moesten worden.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube