Zuider­loo ligt op de strand­wal ten zuiden van het dorp Heiloo en vormt enerz­i­jds de afrond­ing van Heiloo, maar vormt tevens de begren­z­ing van en een route naar het toekom­stige Zand­zoom: een nog te ontwikke­len gebied met een veel lagere bebouwings­dichtheid. Omdat het woon­land­schap in een peri­ode van circa 25 jaar zal wor­den gere­aliseerd, is faser­ing in het ontwerp van groot belang. De cul­tu­urhis­torische waarde van de locatie, de genius loci, is vooral gekop­peld aan de agrarische verkavel­ing en typ­is­che struc­tuur van kavel­grens­be­plant­ing. De agrarische verkavel­ing is voor een belan­grijk deel sturend voor de ste­den­bouwkundige verkavel­ing. Van oor­sprong bestaat het land­schap van Zuider­loo uit hout­wallen langs grep­pels. Veel van deze land­schapse­le­menten zijn echter verd­we­nen. In het nieuwe woonge­bied wor­den ze opnieuw aan­gelegd, waar­door de cul­tu­urhis­to­rie beter zicht­baar wordt. De over­gan­gen privé-​openbaar wor­den soms gevormd door deze hout­wallen, soms door hagen, die op open­baar gebied wor­den aan­gelegd, zodat ze lang­durig in stand kun­nen wor­den gehouden.

Door het patroon van hout­wallen en grep­pels zal het woon­land­schap bestaan uit land­schap­pelijke kamers, waarbin­nen de wonin­gen wor­den gebouwd. Door de land­schap­pelijke kamers kan het woonge­bied veld voor veld wor­den ontwikkeld, ter­wijl het nooit incom­pleet oogt. Het gebied kan hier­door zo wor­den ontwikkeld, dat over­last voor reeds aan­wezige bewon­ers en andere gebruik­ers zo veel mogelijk kan wor­den voorkomen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube