Het Mei­jepark en de Zuid­hoek zijn onderdeel van het klein­schalige land­schap ron­dom de Nieuwkoopse plassen. Een belan­grijke inzet is het plan aan te laten sluiten op deze fraaie omgev­ing. Dat uit zich in het gebruik van gebied­seigen bomen en planten en creëren van doorzichten vanuit het plan op de omgev­ing. In de verkavel­ing is getra­cht een informele sfeer te schep­pen die in belev­ing aansluit bij de Zuid­hoek als buurtschap.

In een fraai ste­den­bouwkundig plan van bureau Hos­per werkt FARO aan het bevorderen van de beeld­kwaliteit van de wonin­gen. FARO heeft samen met Hos­per kavel­paspoorten en beeld­kwaliteit­sregels opgesteld die een beeld van ‘een­heid in ver­schei­den­heid’ moeten bevorderen.

OPBOUW
Onderdeel van de strate­gie is dat de ver­schil­lende wonin­gen zoveel mogelijk gemixt door het plan staan. Ook komt het terug in de korte straten en hoekver­draai­in­gen in het straten­pa­troon. De hoofd­struc­tuur van het plan is geënt op de land­schap­pelijke onder­leg­ger. In aan­vulling daarop is een aan­tal diag­o­nale paden aan­gelegd dat verbindin­gen legt tussen de plan­de­len van de Zuid­hoek en het Mei­jepark. Door het stelsel van voeten fietspaden wordt de Zuid­hoek eve­nals het Mei­jepark onderdeel van de open­bare ruimte. Het plan voor de Zuid­hoek en het Mei­jepark is sterk geënt op de bestaande onder­grond van het ver­ven­ing­land­schap. De bestaande water­struc­tuur wordt in het nieuwe plan gerespecteerd.

BEELD­KWALITEIT
De vorm en kwaliteit van de archi­tec­tuur van Zuid­hoek speelt een belan­grijke rol bij de belev­ing. Ruimtelijke kwaliteit draagt bij aan de waarde van het gebied voor bewon­ers, gebruik­ers en pas­san­ten. In een plan waarin meer dan de helft van de wonin­gen in eigen beheer zal wor­den ontwikkeld, vraagt dit om bewak­ing van de beeld­kwaliteit. Er wordt gestreefd naa­reen samen­hangend, eigen­ti­jds beeld met een zekere eigen­heid. De samen­hang wordt bereikt door het benoe­men van een groot­ste gemene deler en het ontwikke­len van thema’s die in ver­schil­lende vor­men in de wonin­gen terugk­eren. De eigen­ti­jd­sheid wordt bereikt door het toepassen van mod­erne mate­ri­alen en tech­nieken, een eigen­ti­jdse vor­men­taal en door de sterke inte­gratie van duurza­amheid, die zijn weer­slag heeft op de archi­tec­tuur. De eigen­heid wordt bereikt door het com­bineren van de locatiespec­i­fieke ken­merken van het wonen aan de plas, zoals de natuur, het dorpse karak­ter en het vakantiegevoel.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube