Wonen aan het park. Cen­traal in Lei­d­sche Rijn ligt het Max­ima­park, een groen gebied van maar liefst 310 hectare groot. Aan de ran­den van het park komen enkele won­ing­bouwlo­caties. Park en won­ing­bouw prof­iteren opti­maal van elka­ars lig­ging. De wonin­gen zijn met hun voorz­i­j­den naar het park gericht en vor­men een mooie begren­z­ing. De won­ing­bouwlo­caties vor­men op deze manier een absolute meer­waarde voor het Max­ima­park en andersom.

Ron­dom Lei­d­sche Rijn Park is een aan­tal kleine ‘rest­lo­caties’ direct aan het nieuwe park. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft FARO een ste­den­bouwkundig plan gemaakt met 250 vrije kavels voor deze vijf locaties. Par­kNo­ord, ParkOost, ParkZuid, Park­West en de zwem­bad­lo­catie. Het uit­gangspunt is een opti­male wis­sel­w­erk­ing tussen de nieuwe woon­lo­caties en het park en het lint. Eén voor één komen deze kavels in de verkoop. Iedere kavelkoper kri­jgt bij de start een teken­ing met een kavel­paspoort en een boekje met beel­dregieregels.
In de beel­dregieregels zijn zowel ruimtelijke regels als regels over mate­ri­aal en kleureisen opgesteld. Tij­dens het ontwerp­pro­ces van deze wonin­gen doet FARO de super­visie en con­t­role of de vrije kavels in de geest van het plan wor­den ont­wor­pen. Per bewoner zijn er gedurende de ontwerp­fase een aan­tal begelei­d­ings­ge­sprekken die ervoor zor­gen dat kavelkop­ers al in de schets­fase op het goede spoor komen.

Park Oost: park en won­ing­bouw prof­iteren door het ontwer­pen van de veranda’s en grote voor­tu­inen aan de voorz­i­jde opti­maal van elka­ars ligging.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube