Een te grote hoeveel­heid ver­oud­erde por­tiek­flats en een ver­schraald winkel­cen­trum waren de aan­lei­d­ing voor Bergin­vest en won­ing­bouwv­erenig­ing Ieder1 om FARO te vra­gen een ste­den­bouwkundig plan te maken voor het cen­trum van de wijk Borgele, de her­struc­turering van dit wijk­cen­trum moet kwaliteit­sim­puls geven op economisch en soci­aal gebied.

NIEUWE VERBLI­JF­SKWALITEIT
Het cen­trum van Borgele ligt cen­traal in een groene naoor­logse uit­brei­d­ingswijk van Deven­ter. De ver­schral­ing van het gebied is op alle niveau’s terug te vin­den: archi­tec­tuur, open­bare ruimte en het voorzienin­gen­niveau. Ken­merk­end voor dit type buurten is de de overdi­men­sioner­ing en de dom­i­nantie van de ruimte voor het autover­keer. Dit gaat zeer ten koste van de verbli­jf­skwaliteit van de open­bare ruimte. Het bestaande winkel­com­plex kri­jgt een facelift in dezelfde stijl als een het deel dat nieuw toegevoegd wordt. In dit gebouw bevindt zich o.a. een super­markt met daar­boven 20 sociale huu­rap­parte­menten. Ten oosten van de winkels komt op de plek van ges­loopte por­tiek­flats een klein groen woo­nensem­ble met grondge­bon­den woningen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube