LOOD­SEN LOOD­SEN DUURZAAM, IJMUIDEN

Weer en wind, schepen, ste­vige kades, sluizen, bruggen en rok­ende staalin­dus­trie. Dat is de con­text voor de nieuwe uit­vals­ba­sis van de lood­sen van het lood­swezen. Geïn­spireerd door deze omgev­ing is een duurzaam en energielev­erend gebouw gemaakt van sto­ere, robu­uste mate­ri­alen. Het corten­staal, onder de rook van Tatas­teel, is beeld­bepal­end en omsluit de eerste verdieping van het gebouw.

MEER

CHAR­MANTE SCHU­URT­JES MAKEN OUD ERF ELE­GANT, VOORST

In het buitenge­bied van de gemeente Voorst, op een steen­worp van Zut­phen, staat de twee­hon­derd jaar oude boerderij ‘‘Bij den Oor­sprong’’. Dit Vestzak-​landgoed ligt op een terp in het eeuwe­noude stroomge­bied van de Gelderse IJs­sel. De directe omgev­ing is van een onwaarschi­jn­lijke schoonheid: met een ‘Franse’ boom­gaard, prachtige vergezichten en een eigen stroom­pje. Beeldend kun­ste­naar Made­lon Gouman en haar man wilden twee nieuwe gebouwt­jes toevoe­gen aan dit prachtige ensemble.

MEER

AAN DE STRAAT EN AAN HET WATER, AMSTERDAM

De Kadijken is een pret­tig rom­melig deel in het oosten van de Ams­ter­damse bin­nen­stad. Hier kwam een kavel met twee gezichten vrij. Een zijde is gele­gen aan een smalle stad­straat, de Hoogte Kadijk. Deze straat ken­merkt zich door een grote var­iëteit aan kavels en gevels: klein, breed, smal, groot. De andere zijde ligt aan het water van de Nieuwe Vaart met zijn oude wer­ven, zijn achterkan­ten, klein­schalig maar ook groter. Deze tweez­i­jdigheid is in het ontwerp op een­voudige wijze tot uit­drukking gebracht door de twee totaal ver­schil­lende pro­gram­maon­derde­len aan de ver­schil­lende kan­ten te plaat­sen: wonen aan de straat, werken aan het water.

MEER

OPEN EN RUSTIG WERKEN, AMSTERDAM

In samen­werk­ing met Gar­ritz­mann archi­tecten - De opdracht was: ontwerp in de 14m x 29m open kan­toor­ruimte van de Houtsma Loods een onderverdel­ing van glas. De ruimte wordt gebruikt door twee afdelin­gen van Woon­sticht­ing de Key, met een totaal van 30 werkne­mers. De wens voor de schei­d­ing was een gelu­id­sprob­leem, het alge­meen bek­ende euvel van open kan­toor­si­t­u­aties. De open­heid op zichzelf werd juist gewaardeerd omdat de medew­erk­ers zeer veel moeten samenwerken.

MEER

SUFFE SCHUUR WORDT KEK KAN­TOOR, WOERDEN

Het management-​bedrijf GREEP heeft nieuwe ruimtes nodig en heeft ervoor gekozen om, net als FARO, in een voor­ma­lige schuur te gaan werken.

MEER

EIGEN­TI­JDS ATE­LIER VER­RIJKT SCHU­UR­TRA­DI­TIE, OEKEN

Een 150 jaar oud boeren­woninkje in het buitenge­bied tussen de Veluwe en IJs­sel is ger­estau­reerd en uit­ge­breid met een ate­lier. Het ate­lier knipoogt naar het verleden maar staat mid­den in deze tijd en rep­re­sen­teert mod­erne plat­te­land­sar­chi­tec­tuur: een­voudig, tre­fzeker en wel­sprek­end. De tra­di­tionele romantiek wordt ver­sterkt door de zwart witte kleurstelling. Al eeuwen­lang wor­den schuren als vanzelf­sprek­end zo geschilderd.

MEER

OUDE SCHUUR TUSSEN APPELS WORDT SFEER­VOL KANTOOR

Op het land­goed van de Olmen­horst, een groene oase in de winderige pold­ers van de Haar­lem­mer­meer, heeft FARO met behoud van karak­ter en iden­titeit een aar­dap­pelschuur uit 1920 ver­bouwd tot een archi­tec­tu­ur­bu­reau. Ver­sterk­ing van iden­titeit en interne ruimtelijke trans­for­matie, dat was het doel.

MEER

HOOG­ST­EDELIJKE HOVEN BIJ DE HALLEN, KWIN­TIJN FASE 1 AMSTERDAM

De Hallen Zuid /​Kwin­tijn is een groot bin­nen­st­edelijk woon­pro­ject waar FARO in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing de ver­schil­lende gebouwen heeft ont­wor­pen. In 3 com­plexen zijn 172 wonin­gen ont­wor­pen bovenop een par­keer­garage in twee lagen van 306 plekken.

MEER

KAN­TOREN LANGS KAM­PER­LAAN, HAARLEM

Langs de Kam­per­laan in Haar­lem komt een nieuw kan­toorge­bouw. Het gebouw is het laat­ste nog ont­brek­ende onderdeel van een veel grotere ontwik­kel­ing op het voor­ma­lige zieken­huis ter­rein van de Maria Sticht­ing. Het zieken­huis­ter­rein is opnieuw vol­ge­bouwd in een zeer hoge dichtheid, het gehele plange­bied en daarmee ook het nieuwe kan­toorge­bouw, voegt zich in de stedelijke struc­tuur van het gebied.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube