In het buitenge­bied van de gemeente Voorst, op een steen­worp van Zut­phen, staat de twee­hon­derd jaar oude boerderij ‘‘Bij den Oor­sprong’’. Dit Vestzak-​landgoed ligt op een terp in het eeuwe­noude stroomge­bied van de Gelderse IJs­sel. De directe omgev­ing is van een onwaarschi­jn­lijke schoonheid: met een ‘Franse’ boom­gaard, prachtige vergezichten en een eigen stroom­pje.
Beeldend kun­ste­naar Made­lon Gouman en haar man wilden twee nieuwe gebouwt­jes toevoe­gen aan dit prachtige ensem­ble. ‘‘Mod­erne archi­tec­tuur en zeer boers, zorgvuldig land­schap­pelijk ingepast en spe­lend met het uitzicht, 100% duurzaam en betaalbaar.’’

Zo zijn er een een­voudige schuur en een volledig geoutilleerd ate­lier gebouwd. Heel pre­cies gesitueerd ten opzichte van het hoofdge­bouw wor­den aan alle zij­den de uitzichten geën­sce­neerd door wei­d­sheid of juist door zorgvuldige inkadering.

De gebouwt­jes zelf zijn 100% van hout. De buiten­wan­den en het dak zijn van Stel­lac, de span­ten van vuren, de bin­nen­wan­den van under­lay­ment, de iso­latie van vlas. Boerse ver­houdin­gen, met een dakhelling van 53 graden, slim geplaat­ste ramen, semi-​transparante luiken, met heel zicht­bare deuren of, waar het beter uitkomt, juist ver­bor­gen toegangen.

De schuren passen in een reeks van lan­delijke gebouwen waar FARO inmid­dels grote naam mee heeft gemaakt. Deze reeks omvat par­ti­c­uliere schuren, een kerkje, een woonge­bouw en een zorgcom­plex. De inhoudelijke ver­schillen zijn groot, de gemene deler is het karak­ter van een eigen­ti­jdse schuur: duurzaam, tast­baar en landelijk.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube