De Kadijken is een pret­tig rom­melig deel in het oosten van de Ams­ter­damse bin­nen­stad. Hier kwam een kavel met twee gezichten vrij. Een zijde is gele­gen aan een smalle stad­straat, de Hoogte Kadijk. Deze straat ken­merkt zich door een grote var­iëteit aan kavels en gevels: klein, breed, smal, groot. De andere zijde ligt aan het water van de Nieuwe Vaart met zijn oude wer­ven, zijn achterkan­ten, klein­schalig maar ook groter. Deze tweez­i­jdigheid is in het ontwerp op een­voudige wijze tot uit­drukking gebracht door de twee totaal ver­schil­lende pro­gram­maon­derde­len aan de ver­schil­lende kan­ten te plaat­sen: wonen aan de straat, werken aan het water.
Aan de straat zijn de twaalf kleine wooneen­heden, één Frans balkon per stuk, gerangschikt in twee vol­umes, één klein en één groot. Zo wordt de var­iëteit aan maten van de straat in de massa en tevens in de gevel zicht­baar. Is het één gebouw of zijn het er twee? Tussen beide vol­umes zit een steeg met daarin de toe­gang naar de wonin­gen. Op de begane grond, in de plint van het gebouw is de baliefunc­tie geplaatst, zicht­baar en toe­ganke­lijk. De straat kent een veel­heid aan kleuren, mate­ri­alen, puien en koz­i­j­nen. De rode bak­steen en de koz­i­j­nen in witte kaders, vlak in de gevel geplaatst, ref­er­eren aan het meest toegepaste mate­ri­aal­ge­bruik en detail­ler­ing in de stad.

Aan de andere kant, aan de Nieuwe Vaart, bevin­den zich drie func­ties: kan­toor, archief en park­eren, onderge­bracht in één rechthoekig vol­ume. De gevel bestaat uit corten­staal, deels geper­foreerd, gevouwen in pot­dek­sel­re­liëf en gecom­bi­neerd met een groene detail­loze vlies­gevel. Deze mate­ri­al­isatie en het detail van de grote schuifdeuren zijn een knipoog naar de oude wer­ven, met hun lood­sen en schepen. De omliggende woon­huizen kijken uit op het met sedum begroeide dak.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube