U VALT VOOR HET BASISHUIS?
Voor een aan­tal kavels heeft FARO een basison­twerp gemaakt voor een duurzaam, com­pact en klassiek huis. Door in de won­ing een com­pacte kern met trap toi­let en hal te maken bli­jft er veel woon­ruimte over. Dit uit­gangspunt is slechts een startpunt.

U BEPAALT ZELF HET VER­VOLG
Wij ontwer­pen een maat­pak voor u. Ziet u ons ontwerp als een mooi start­punt en wilt u liever geen kap? Wilt u liever een bij­zon­dere en onder­houdsvrije gevel van gebrand hout? Het kan, met een een­voudige aan­pass­ing in hoofd­vorm en gevel­ma­te­ri­aal kri­jgt het huis een com­pleet ander uiter­lijk. En ook in de indel­ing is nog van alles mogelijk. Zo ook in detail­ler­ing: er zeker vol­doende te kiezen, bijvoor­beeld sier­lijke smeed­i­jz­eren hekken bij de Franse balkons.

Het uiter­lijk van het basishuis wordt bepaald door een mooie bak­steen met hier en daar mooie details zoals een ver­bi­j­zon­der­ing in het met­sel­w­erk. Aan de straatz­i­jde heeft het huis een mooie diepe nis op de begane grond met een in de archi­tec­tuur meegenomen bankje. Het bankje nodigt uit om te zit­ten maar is ook heel geschikt om te ver­groe­nen door er pot­ten met planten op te zetten.

Het ontwerp is energien­eu­traal. Dat betekent dat u nu iets meer betaalt aan bouwkosten, maar niet in de woon­las­ten. Alles wat u min­der betaalt aan het energiebedrijf kan u ver­ant­wo­ord investeren in duurzame energiemaa­trege­len. Zeker in com­bi­natie met de duurza­amhei­d­slen­ing van de gemeente Woer­den is dit een ver­standige invester­ing die u geld gaat opleveren.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube