De Spoor­zone in Delft wordt een uniek nieuw stukje stad. Het gebeurt niet vaak dat er vlak­bij de oude bin­nen­stad zo’n mooie grote plek vrijkomt voor nieuwe wonin­gen. Terecht heeft de Spoor­zone ‘Nieuw Delft’ als naam meegekre­gen: hier wordt een nieuw stuk bin­nen­stad aan Delft toegevoegd.

In Nieuw Delft is ruimte voor veel ini­ti­atieven: van kavelverkoop met par­ti­c­ulier opdracht­gev­er­schap tot nor­maal ontwikkelde won­ing­blokken. Daar­tuss­enin zit een inter­es­sant hybride con­cept waar­bij de par­ti­c­ulier wel vrije keuze heeft, maar door een pro­fes­sionele par­tij volledig ont­zorgd wordt. Dit is wat het Woon­ex­press Nieuw Delft van Bal­last Nedam doet: Veel ruimte voor par­ti­c­uliere wensen maar wel volledig ont­zor­gen. FARO heeft dit con­cept een bij­zon­dere ‘bouw­doos’ voor de eengezinswonin­gen ontworpen.

DE KLANT BEPAALT
Toekom­stige bewon­ers geven een rijk scala aan input. Deze vra­gen en wensen van de mensen zijn voor FARO lei­draad geweest bij het samen­stellen van een soort bouw­doos bedacht waarmee nage­noeg al deze wensen zouden kun­nen wor­den gere­aliseerd. Een slim sys­teem: niet alles van tevoren bedenken, maar de bouw­doos als een dynamisch pro­ces hanteren: Als er iemand komt met een vraag die we nog niet eerder had­den, dan bedenken we daar een nieuwe oploss­ing voor. Die nieuwe oploss­ing wordt weer een extra bouw­steen in de bouw­doos. Zo groeit die en wordt die rijker gevuld.

FARO gaat hier­mee heel ver in de com­bi­natie van oneindige mogelijkhe­den én ont­zor­gen: we hebben niet alleen een ruimtelijke bouw­doos, maar bieden ook veel vri­jheid in archi­tec­tuur en uit­stral­ing van de won­ing. Daar­naast denken wij graag mee over extra duurza­amheid, instal­laties, en des­gewenst lev­eren we ook leuke en intel­li­gente ideeën voor het interieur. Wij lev­eren ideeën, maken er mooie archi­tec­tuur van, ont­zor­gen de bewoner, en creëren zo een lev­endig stadsbeeld.

Woon­ex­press lijkt voor veel mensen een ideaal con­cept. Echt alles zelf rege­len, Samen met een goede archi­tect is prachtig, maar ingewikkeld en tij­drovend, en daar­door niet voor iedereen geschikt. Woon­ex­press zorgt er voor dat het ideaal van het ontwikke­len je eigen huis voor veel meer mensen bereik­baar wordt.

http://​woon​ex​press​nieuwdelft​.nl/​f​a​r​o​-​a​r​c​h​i​t​e​c​t​-​w​o​o​n​e​x​p​r​e​s​s​-​i​d​e​a​a​l​-​c​o​n​c​e​p​t​/
http://​woon​ex​press​nieuwdelft​.nl/​e​v​e​n​-​v​o​o​r​s​t​e​l​l​e​n​-​f​a​r​o​-​a​r​c​h​i​t​e​c​t​e​n​-​e​n​-​d​e​-​z​w​a​r​t​e​-​h​o​n​d​-​2​/

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube