Nieuw Ley­den is een her­struc­tureringswijk op een oud slachthuis­ter­rein en een stukje woon­wijk in Lei­den Noord. Om de wijk te revi­talis­eren wor­den hogere inkomensgroepen naar dit nieuwe stukje stad getrokken door het aan­bieden van vrije (stads-)kavels. In een ste­den­bouwkundig plan van MVRDV staan steeds rijt­jes van 9 ver­schil­lende wonin­gen op een enkele of dubbele par­keer­bak in een grid. Ons Zebrahuis staat mid­denin een rijtje aan een bestaande straat, de Marnixs­traat, aan de rand van het plan.

Het plan is een vorm van col­lec­tief par­ti­c­ulier opdracht­gev­er­schap (CPO) met veel indi­vidu­ele vri­jheid. De par­keer­garage is col­lec­tief ontwikkeld en gebouwd. De wonin­gen zijn door indi­vidu­ele archi­tecten ont­wor­pen. Door de VVO is het casco als geheel onderge­bracht bij een ruw­bouw aan­nemer, waarna per won­ing een afbouwaan­nemer de huizen afbouwt.

Door de relatief grote diepte van de kavel kon het volledige woon­pro­gramma met poten­tieel vier slaap­kamers op twee verdiepin­gen wor­den gere­aliseerd. Hier­door ontstond ruimte om bin­nen de voorgeschreven bouwen­velop veel buiten­ruimte te maken. De lay­out van de won­ing is heel een­voudig: op de verdiepin­gen is steeds een kern geplaatst met daarin de trap­pen, san­i­tair en keuken. Daaromheen zijn de vlo­eren zoveel mogelijk open gehouden. De kern zorgt voor een logis­che indel­ing maar laat de ruimtes tegelijk­er­tijd in elkaar overvloeien. Met een grap­pig neven­ef­fect: je kunt ‘rond­jes lopen’ op de ver­schil­lende verdiepingen.

De gevel is de blik­vanger van het huis. Lei­den kent vele 19e eeuwse pan­den met opval­lende witte ban­den in de gevel. Dit vor­mde de inspi­ratie voor de zebragevel van onze won­ing. Het con­trast is opgevo­erd door voor zwarte bak­steen te kiezen als vulling tussen de ban­den. De witte ban­den zelf zijn gemaakt van een bij­zon­dere Kroat­is­che natu­ursteen. De zebragevel is doorgezet in luiken voor de ramen op de slaapverdieping. In open stand klap­pen de luiken dubbel en dra­gen ze bij aan de plas­tiek van de gevel. Spleten tussen de planken ver­zor­gen doorzicht en laten het licht mooi gefil­terd door.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube